+421 45 53 14 111
HUL

Ťažbová činnosť

Ťažba dreva
Ťažba dreva má dlhodobo rastúcu tendenciu a v roku 2006 dosiahla 8,4 mil. m3, čo predstavuje od roku 1990 nárast o 58,4 %. Oproti roku 2005 je to naopak 18 % pokles, avšak rok 2005 bol z dôvodu spracovania vetrovej kalamity z novembra 2004 vysoko nadnormálny. Podľa drevinového zloženia vyťaženého dreva 5,2 mil. m3 pripadá na ihličnaté a 3,2 mil. m3 na listnaté dreviny. Závažným problémom LH SR, tak ako po minulé roky, sú náhodné ťažby, ktoré narúšajú plánovité obhospodarovanie lesov. Ich podiel z celkovej ťažby tvoril 51,1 %, z toho pri ihličnatých drevinách až 74,4 %. Náhodné ťažby tak výraznou mierou prispeli k prekročeniu celkovej plánovanej ťažby o takmer 19 %.
 
Vývoj vykonaných ťažieb dreva
Ťažba dreva
Rok
tis. m3
1990
2000
2005
2006
Ihličnatá
celkom
2 777,0
3 245,0
6 927,4
5150,0
z toho náhodná
1 838,0
2 012,0
6 152,7
3 831,0
% náhodnej ťažby
66,2
62,0
88,8
74,4
Listnatá
celkom
2 499,0
2 973,0
3 263,1
3 207,2
z toho náhodná
766,0
1 010,0
380,3
435,0
% náhodnej ťažby
30,7
34,0
11,7
13,6
Spolu
celkom
5 276,0
6 218,0
10 190,5
8 357,2
z toho náhodná
2 604,0
3 021,0
6 533,0
4 266,0
% náhodnej ťažby
49,3
48,6
64,1
51,0
Prameň: Zelená správa 2007
 
Objem ťažby dreva podľa druhu a obhospodarovania lesov
Lesy v
obhospo
darovaní
dreviny
Ťažba
Mimo-
riadna
Obnovná
Výchovná
Spolu
vykonaná
vykonaná
z toho náhodná
vykonaná
z toho náhodná
vykonaná
z toho náhodná
tis. m3 hr. b. k.
%
tis. m3 hr. b. k.
%
tis. m3 hr. b. k.
%
Štátnych organizácií
I
6,3
1 995,7
1 470,9
73,7
779,5
624,5
80,1
2 775,2
2 095,4
75,5
L
1,9
1 478,9
169,7
11,5
512,7
96,8
18,9
1 991,6
266,5
13,4
8,2
3 474 ,6
1 640,6
47,2
1 292,2
721,3
55,8
4 766,8
2 361,9
49,6
Neštátnych subjektov
I
8,3
1 800,4
1 263,4
70,2
574,4
472,2
82,2
2 374,8
1 735,6
73,1
L
4,3
918,6
106,0
11,5
297,0
62,5
21,0
1 215,6
168,5
13,9
12,6
2 719,0
1 369,4
50,4
871,4
534,7
61,4
3 590,4
1 904,1
53,0
Spolu
I
14,6
3 796,2
2 734,3
72,0
1 353,9
1 096,7
81,0
5 150,0
3 831,0
74,4
L
6,2
2 397,4
275,7
11,5
809,7
159,3
19,7
3 207,2
435,0
13,3
20,8
6 193,6
3 010,0
48,6
2 163,6
1 256,0
58,5
8 357,2
4 266,0
51,0
Prameň: Zelená správa 2007
Vysvetlivky: I – ihličnaté, L – listnaté
 
Porovnanie plánovanej a realizovanej ťažby

Prameň: Zelená správa 2007

 
 
Doprava dreva (sústreďovanie a odvoz)
V roku 2006 bol objem sústreďovania dreva v LH SR 8,009 mil. m3 dreva, čo je 0,348 mil. m3 menej ako objem ťažby. Rozdiel je spôsobený ponechaním časti vyťaženého kalamitného dreva pri pni v národných parkoch TANAP a Národný park nízke tatry (NAPANT) podľa požiadaviek orgánov štátnej ochrany prírody a samovýrobou.
 
Vývoj sústreďovania dreva
Organizácie
Rok (tis. m3)
1990
2000
2005
2006
Štátne
v pôsobnosti MP SR
4 728
3 509
5 889
4 289
mimo pôsobnosti MP SR
469
345
397
358
spolu
5 197
3 854
6 286
4 647
Neštátne subjekty
0
nezistené
3 019
3 362
Spolu
5 197
3 854
9 305
8 009
Prameň: Zelená správa 2007
 
Na celkovom objeme sústreďovania v štátnych organizáciách LH sa univerzálne kolesové traktory podieľali 30,1 %, poťahy 25,9 %, lesnícke kolesové traktory 25,0 %, vyvážacie súpravy 15,8 %, lesnícke lanovky 2,9 %. Zvyšok tvorilo ručné sústreďovanie a vrtuľníky (0,03 %). Oproti roku 2005 sa zvýšil podiel sústreďovania vyvážacími súpravami o 14,9 %, ale nastal pokles sústreďovania lesníckymi lanovkami o 11 %.
 
Štruktúra sústreďovania dreva vlastnými prostriedkami štátnych organizácií
Sústreďovacie prostriedky
Rok (%)
1990
2000
2005
2006
Kone
1,7
11,8
2,7
25,9
Navijaky prenosné a samohybné
0,6
Lesnícke lanovky
1,7
2,5
13,9
2,9
Traktory
pásové
2,0
0,1
univerzálne kolesové
31,0
14,0
22,0
30,1
lesnícke kolesové
63,0
68,5
62,2
25,0
Vyvážacie súpravy
0,6
0,9
15,8
Prameň: Zelená správa 2007
 
Štátne organizácie LH takmer 40 % dreva odviezli v roku 2005 v celých dĺžkach, neštátne lesy v celých dĺžkach odviezli 26,8 % dreva. Rozdiel medzi objemom priblíženého a odvezeného dreva (1,127 mil. m3) sú zásoby na odvozných miestach a expedičných skladoch.
 
Vývoj odvozu dreva
Organizácie
Rok (tis. m3)
1990
2000
2005
2006
Štátne
v pôsobnosti MP SR
4 266
3 167
6 278
3 763
mimo pôsobnosti MP SR
469
345
490
314
spolu
4 735
3 512
6 768
4 077
Neštátne subjekty
0
nezistené
2 519
2 805
Spolu
4 735
3 512
9 287
6 882
Prameň: Zelená správa 2007