HUL

Reliéf terénu

Kód reliéfu pozostáva z troch relatívne samostatných čísel prvé číslo označuje makroreliéfne tvary, za ním nasleduje dvojčíslie mezoreliéfu a na koniec jedno číslo pre mikroreliéf. Preto nie všetky kombinácie uvedené v tejto tabuľke reálne existujú.
makoreliéf mezoreliéf mikroreliéf kód
roviny a plošiny rozsiahle v nížinnej oblasti pravidelný 1011
zvlnený 1012
kopčekovitý 1013
kamenitý 1015
balvanitý 1016
sutinovitý 1017
menšieho rozsahu pravidelný 1021
zvlnený 1022
kopčekovitý 1023
kamenitý 1025
balvanitý 1026
sutinovitý 1027
náhorné planiny pravidelný 1031
zvlnený 1032
kopčekovitý 1033
kamenitý 1035
balvanitý 1036
sutinovitý 1037
terénne poklesliny pravidelný 1041
zvlnený 1042
kopčekovitý 1043
kamenitý 1045
balvanitý 1046
sutinovitý 1047
údolné reliéfy a alúviá zaplavované pravidelný 2011
zvlnený 2012
kopčekovitý 2013
kamenitý 2015
kamenitý 2015
balvanitý 2016
sutinovitý 2017
nezaplavované pravidelný 2021
zvlnený 2022
kopčekovitý 2023
kamenitý 2025
balvanitý 2026
sutinovitý 2027
široké údolia pravidelný 2031
zvlnený 2032
kopčekovitý 2033
kamenitý 2035
balvanitý 2036
sutinovitý 2037
úzke údolia pravidelný 2041
zvlnený 2042
kopčekovitý 2043
teráskovitý 2044
kamenitý 2045
balvanitý 2046
sutinovitý 2047
riečne terasy pravidelný 2051
zvlnený 2052
kopčekovitý 2053
teráskovitý 2054
kamenitý 2055
balvanitý 2056
sutinovitý 2057
závery dolín pravidelný 2061
zvlnený 2062
kopčekovitý 2063
teráskovitý 2064
kamenitý 2065
balvanitý 2066
sutinovitý 2067
svahové reliéfy pravidelný pravidelný 3011
zvlnený 3012
kopčekovitý 3013
teráskovitý 3014
kamenitý 3015
balvanitý 3016
sutinovitý 3017
terasovite zvlnené (vertik.) pravidelný 3021
zvlnený 3022
kopčekovitý 3023
teráskovitý 3024
kamenitý 3025
balvanitý 3026
sutinovitý 3027
horizontálne zvlnené pravidelný 3031
zvlnený 3032
kopčekovitý 3033
teráskovitý 3034
kamenitý 3035
balvanitý 3036
sutinovitý 3037
vypuklé pravidelný 3041
zvlnený 3042
kopčekovitý 3043
teráskovitý 3044
kamenitý 3045
balvanitý 3046
sutinovitý 3047
preliačené pravidelný 3051
zvlnený 3052
kopčekovitý 3053
teráskovitý 3054
kamenitý 3055
balvanitý 3056
sutinovitý 3057
podhrebeňové pravidelný 3061
zvlnený 3062
kopčekovitý 3063
teráskovitý 3064
kamenitý 3065
balvanitý 3066
sutinovitý 3067
bázy svahov pravidelný 3071
zvlnený 3072
kopčekovitý 3073
teráskovitý 3074
kamenitý 3075
balvanitý 3076
sutinovitý 3077
úžľabiny pravidelný 3081
zvlnený 3082
kopčekovitý 3083
teráskovitý 3084
kamenitý 3085
balvanitý 3086
sutinovitý 3087
svahové plošiny pravidelný 3091
zvlnený 3092
kopčekovitý 3093
teráskovitý 3094
kamenitý 3095
balvanitý 3096
sutinovitý 3097
skalné terasy pravidelný 3101
zvlnený 3102
kopčekovitý 3103
teráskovitý 3104
kamenitý 3105
balvanitý 3106
sutinovitý 3107
skaly a bralá pravidelný 3111
zvlnený 3112
kopčekovitý 3113
teráskovitý 3114
kamenitý 3115
balvanitý 3116
sutinovitý 3117
hreben.rel. ostré pravidelný 4011
zvlnený 4012
kopčekovitý 4013
teráskovitý 4014
kamenitý 4015
balvanitý 4016
sutinovitý 4017
ploché pravidelný 4021
zvlnený 4022
kopčekovitý 4023
teráskovitý 4024
kamenitý 4025
balvanitý 4026
sutinovitý 4027
sedlá pravidelný 4031
zvlnený 4032
kopčekovitý 4033
teráskovitý 4034
kamenitý 4035
balvanitý 4036
sutinovitý 4037
čelá hrebeňov pravidelný 4041
zvlnený 4042
kopčekovitý 4043
teráskovitý 4044
kamenitý 4045
balvanitý 4046
sutinovitý 4047
zbiehajúce chrbty pravidelný 4051
zvlnený 4052
kopčekovitý 4053
teráskovitý 4054
kamenitý 4055
balvanitý 4056
sutinovitý 4057
kras škrapové polia kamenitý 5015
balvanitý 5016
sutinovitý 5017
závrty pravidelný 5021
zvlnený 5022
kopčekovitý 5023
teráskovitý 5024
kamenitý 5025
balvanitý 5026
sutinovitý 5027
glaciál.reliéf morény pravidelný 6011
zvlnený 6012
kopčekovitý 6013
teráskovitý 6014
kamenitý 6015
balvanitý 6016
sutinovitý 6017
fluvioglaciál pravidelný 6021
zvlnený 6022
kopčekovitý 6023
teráskovitý 6024
kamenitý 6025
balvanitý 6026
sutinovitý 6027
viate piesky 7000