+421 45 53 14 111
HUL

Porovnanie pôdnej systematiky Lesoprojektu s Morfogenetickým klasifikačným systémom pôd Slovenska (VÚPÚ, 2000)

Uvedené klasifikačné systémy sú postavené na trochu rozdielnych triediacich znakoch. Preto je prevod medzi nimi možný len na úrovni vyšších jednotiek. Nasledujúca tabuľka slúži pre prevod sysytematiky Lesoprojektu na jednotky Morfogenetického klasifikačného systému. Pri opačnom prevode narazíte na chýbajúce jednotky (najmä u typu Smonica). Túto tabuľku však nemožno chápať ako prevodný kľúč – jej cieľom bolo poukázať na rozdiely medzi oboma systémami, nie ich zastierať. Preto som niektoré jednotky ponechal neprepojené, hoci pri prevode datatbáz alebo máp by sa za cenu určitého zníženia presnosti dal prevod urobiť. Farebné zvýraznenie častí riadkov v tabuľka súži len na uľahčenie orientácie, nehľadajte v ňom hlbší význam.

Systematika pôd lesov Slovenska (Lesoprojekt)
Morfologický klasifikačný systém pôd
oddelenie trieda pôdny typ subtyp varieta subvarieta kód kód forma varieta subtyp typ skupina
Terestrické pôdy Syrozeme Plytká syrozem silikátová typická mullová 01111 Lim silikátová modálna Litozem Iniciálne pôdy
moderová 01112
mörová 01113
rašelinová 01114 Lio organogénna
sypká mullová 01121 RMm silikátová kontaminovaná modálna kultizemná podzolová pseudoglejová glejová Regozem
moderová 01122
mörová 01123
rašelinová 01124
karbonátová typická mullová 01211 Lim Lio karbonátová modálna organogénna Litozem
moderová 01212
sypká mullová 01221 RMm karbonátová kontaminovaná modálna kultizemná pseudoglejová glejová Regozem
moderová 01222
Hlbšia syrozem silikátová typická mullová 02111 RNm kyslý
nasýtený kontaminovaný
typický Ranker
moderová 02112
mörová 02113
rašelinová 02114
sypká mullová 02121 RMm silikátová kontaminovaná modálna kultizemná podzolová pseudoglejová glejová Regozem
moderová 02122
mörová 02123
rašelinová 02124
karbonátová typická mullová 02211 Raq litozemná Rendzina Rendzinové pôdy
moderová 02212
sypká mullová 02221 RMm karbonátová modálna kultizemná pseudoglejová glejová Regozem Iniciálne pôdy
moderová 02222
A-C pôdy Rankrová pôda typická kamenitá mullová 03111 RNm kyslý nasýtený kontaminovaný typický Ranker
moderová 03112
mörová 03113
sypká mullová 03121 RMm silikátová kontaminovaná modálna kultizemná glejová Regozem
moderová 03122
mörová 03123
hnedá kamenitá mullová 03211 RNk kyslý nasýtený kontaminovaný kambizemný (kultizemný) Ranker
moderová 03212
sypká mullová 03221 RMm silikátová kontaminovaná modálna kultizemná glejová Regozem
moderová 03222
podzolová kamenitá nevýrazne 03311 RNp kyslý kontaminovaný podzolový Ranker
výrazne 03312
sypká nevýrazne 03321 RMm silikátová kontaminovaná modálna pseudoglejová glejová Regozem
výrazne 03322
andosolová živná typická 03411 RNn nasýtený kontaminovaný andozemný Ranker
plytká 03412
kyslá typická 03421 RNn kyslý kontaminovaný
plytká 03422
Rendzina protorendzina mullová 04110 RAq (typická) kontaminovaná litozemná Rendzina Rendzinové pôdy
moderová 04120
sutinová mullová 04210 RAj (typická) vylúhovaná kontaminovaná sutinová
moderová 04220
mörová 04230
plytká mullová 04310 RAq (typická) kontaminovaná litozemná
moderová 04320
typická mullová 04410 RAm (typická) kontaminovaná modálna
moderová 04420
vylúhovaná mullová 04510 RAmv vylúhovaná
moderová 04520
mörová 04530
hnedá mullová 04610 RAm vylúhovaná kontaminovaná kambizemná
moderová 04620
sprašová mullová 04710 0
moderová 04720
tanglová 04800 RAo vylúhovaná kontaminovaná organozemná
terra fusca -rendzina typická mullová 04911 RAr vylúhovaná kontaminovaná rubifikovaná
moderová 04912
sutinová mullová 04921
moderová 04922
0 RAa vylúhovaná kontaminovaná kultizemná
Para- rendzina proto- pararendzina mullová 05110 0 Para-rendzina
moderová 05120
typická mullová 05210 PRm (typická) kontaminovaná modálna
moderová 05220
vyluhovaná mullová 05310 PRm vylúhovaná kontaminovaná
moderová 05320
mullová 05310 PRk vylúhovaná kontaminovaná kambizemná
moderová 05320
sprašová mullová 05410 0
moderová 05420
moderová 05430
0 PRa vylúhovaná kontaminovaná kultizemná
0 PRg vylúhovaná kontaminovaná pseudoglejová
0 PRr vylúhovaná kontaminovaná rubifikovaná
Černozem typická 06100 ČMm karbonátová kontaminovaná modálna Černozem Molické
vyluhovaná 06200 ČMh (typická) kontaminovaná hnedozemná
hnedá 06300 ČMl (typická) kontaminovaná luvizemná
ČMk (typická) kontaminovaná kambizemná
glejová 06400 ČMč karbonátová kontaminovaná čiernicová
zasolená 06500 ČMs karbonátová kontaminovaná slanisková
0 Čma kultizemná
Andosolové pôdy Šedý andosol živný slaboskeletnatý 07110 AM nasýtená kontaminovaná modálna kultizemná rankrová Andozem Andozemné pôdy
skeletnatý 07120
kyslý slaboskeletnatý 07210 AM kyslá kontaminovaná
skeletnatý 07220
sprašový slaboskeletnatý 07310 AM nasýtená kontaminovaná
skeletnatý 07320
Hnedý andosol živný slaboskeletnatý 08110 AM nasýtená kontaminovaná
skeletnatý 08120
kyslý slaboskeletnatý 08210 AM kyslá kontaminovaná
skeletnatý 08220
sprašový slaboskeletnatý 08310 AM nasýtená kontaminovaná
skeletnatý 08320
Hnedé pôdy Hnedá lesná pôda rankrová typická slabohumózna 09111 KMm nasýtená
kyslá kontaminovaná
modálna Kambizem Hnedé pôdy
humózna 09112
skeletnatá slabohumózna 09121
humózna 09122
rendzinová typická slabohumózna 09211 KMv KMi nasýtená kontaminovaná rendzinová pararendzinová
humózna 09212
skeletnatá slabohumózna 09221
humózna 09222
eutrofná typická slabohumózna 09311 KMm nasýtená kontaminovaná modálna
humózna 09312
skeletnatá slabohumózna 09321
humózna 09322
mezotrofná typická slabohumózna 09411 KMm nasýtená kyslá kontaminovaná
humózna 09412
skeletnatá slabohumózna 09421
humózna 09422
oligotrofná typická moderová 09511 KMm kyslá kontaminovaná
mörová 09512
skeletnatá moderová 09521
mörová 09522
zglejená mierne zglejená slabohumózna 09611 KMg pseudoglejová
humózna 09612
stredne zglejená slabohumózna 09621
humózna 09622
silne zglejená slabohumózna 09631
humózna 09632
glejová stredne slabohumózna 09711 KMG glejová
humózna 09712
silne slabohumózna 09721
humózna 09722
koluviálna typická humózna 09811 KM akumulovaná nasýtená
kyslá kontaminovaná
modálna kultizemná rendzinová podzolová andozemná pseudoglejová glejová rubifikovaná
silne humózna 09812
skeletnatá humózna 09821
silno humózna 09822
andosolová kyslá 09910 KMna kyslá andozemná
živná 09920 KMnn nasýtená andozemná
podzolová 09000 KMp kyslá kontaminovaná podzolová
0 KMa nasýtená
kyslá kontaminovaná
kultizemná
Ilimerizovaná pôda mierne typická slabohumózna 10111 KMl kyslá
kontaminovaná
luvizemná Kambizem Hnedé pôdy
humózna 10112 HMl KMl kyslá kontaminovaná luvizemná Hnedozem Ilimerické p.
luvizemná Kambizem Hnedé pôdy
skeletnatá slabohumózna 10121 KMl kyslá kontaminovaná
humózna 10122
stredne typická slabohumózna 10211 LMm (nasýtená) kyslá kontaminovaná modálna Luvizem Ilimerické p.
humózna 10212
skeletnatá slabohumózna 10221
humózna 10222
výrazne typická slabohumózna 10311
humózna 10312
skeletnatá slabohumózna 10321
humózna 10322
zglejená typická slabohumózna 10411 LMg (nasýtená) kyslá kontaminovaná pseudoglejová
humózna 10412
skeletnatá slabohumózna 10421
humózna 10422
glejová typická slabohumózna 10511
humózna 10512
skeletnatá slabohumózna 10521
humózna 10522
koluviálna typická slabohumózna 10611 LMm akumulovaná prekrytá (nasýtená) kyslá kontaminovaná modálna
humózna 10612
skeletnatá slabohumózna 10621
humózna 10622
andosolová typická slabohumózna 10711 0
humózna 10712
skeletnatá slabohumózna 10721
humózna 10722
0 LMa (nasýtená) kyslá kontaminovaná kultizemná
0 LMp kyslá kontaminovaná podzolová
0 LMr (nasýtená) kyslá kontaminovaná rubifikovaná
Hnedozem typická 11100 HMm (nasýtená) kyslá kontaminovaná modálna Hnedozem
zglejená 11200 HMg (nasýtená) kyslá kontaminovaná pseudoglejová
glejová 11300
0 HMa (nasýtená) kyslá kontaminovaná kultizemná
0 HMr (nasýtená) kyslá kontaminovaná rubifikovaná
Podzolové pôdy Podzol železitý mierny 12110
PZm kontaminovaný modálny Podzol Podzolové pôdy
stredný 12120
výrazný 12130
ortsteinový typický 12210
extrémny 12220
humusový nevýrazný 12310 PZk kontaminovaný kambizemný
mierny 12320 PZz kontaminovaný humusovo-železitý
výrazný 12330
ortsteinový humusový typický 12410
extrémny 12420
zglejený mierny 12510 PZG kontaminovaný glejový
stredný 12520
výrazný 12530
glejový 12600
0 PZa kontaminovaný kultizemný
0 PZt kontaminovaný organozemný
Terrae calcis Terra fusca typická bezskeletnatá 13110 KMr nasýtená kontaminovaná rubifikovaná Kambizem Hnedé pôdy
skeletnatá 13120
sprašová bezskeletnatá 13210 HMr (nasýtená) kyslá kontaminovaná rubifikovaná Hnedozem Ilimerické p.
LMr rubefikovaná Luvizem
skeletnatá 13220
zglejená bezskeletnatá 13310 PGr (nasýtený) kyslý kontaminovaný rubifikovaný Pseudoglej Hydromorfné pôdy
13320
skeletnatá 13320
13320
ilimerizovaná bezskeletnatá 13410 LMr rubifikovaná Luvizem Ilimerické p.
skeletnatá 13420
Terra rossa typická bezskeletnatá 14110 KMr nasýtená kontaminovaná rubifikovaná Kambizem Hnedé pôdy
skeletnatá 14120
sprašová bezskeletnatá 13210 HMr (nasýtená) kyslá kontaminovaná rubifikovaná Hnedozem Ilimerické p.
13220 LMr rubifikovaná Luvizem
skeletnatá
zglejená bezskeletnatá 14310 PGr (nasýtený) kyslý kontaminovaný rubifikovaný Pseudoglej Hydromorfné pôdy
14320
14320
skeletnatá 14320
ilimerizovaná bezskeletnatá 14410 LMr rubifikovaná Luvizem Ilimerické p.
skeletnatá 14420
Zglejené pôdy Pseudoglej ilimerický typický slabohumózny 15111 PGl (kyslý) nasýtený kontaminovaný luvizemný Pseudoglej Hydromorfné pôdy
humózny 15112
skeletnatý slabohumózny 15121
humózny 15122
podzolový typický mörový 15211 0
rašelinový 15212
skeletnatý mörový 15221
rašelinový 15222
pelosolový typický slabohumózny 15311 PGm (kyslý) nasýtený kontaminovaný modálny
humózny 15312
sprašový slabohumózny 15321
humózny 15322
glejový typický slabohumózny 15411 PGG (kyslý) nasýtený kontaminovaný glejový
humózny 15412
skeletnatý slabohumózny 15421
humózny 15422
Stagnoglej typický živný 16110 PGx (kyslý) nasýtený kontaminovaný stagnoglejový
kyslý 16120
skeletnatý živný 16210
kyslý 16220
PGa (kyslý) nasýtený kontaminovaný kultizemný
PGt (kyslý) nasýtený kontaminovaný organozemný
Antropódne pôdy Rigolová pôda surová typická 17110 KTm KTb KTč KTh KTl KTk KTg KTG KTs KTc rigolovaná nasýtená
kyslá karbonátová alkalická kontaminovaná
modálna černozemná čiernicová hnedozemná luvizemná kambizemná pseudoglejová glejová slanisková slancová Kultizem Antropické pôdy
skeletnatá 17120
rankrová typická 17210
skeletnatá 17220
0 KTm KTb KTč KTh KTl KTk KTg KTG KTs KTc záhradná terasovaná
Banská halda surová (živná) 18110 ANä haldová nasýtená kyslá karbonátová alkalická kontaminovaná iniciálna Antrozem
(kyslá) 18120
rankrová (živná) 18210 (ANä) ANm ANô haldová (iniciálna) modálna rekultivačná
(kyslá) 18220
0 ANä ANm ANô ANw urbická depóniová iniciálna modálna rekultivačná prekryvná
Semiterestr.pôdy Lužné pôdy Rambla typická bezskeletnatá 19110 FMm FMa FMG FMs FMc (nasýtená) kyslá kontaminovaná modálna kultizemná glejová slanisková slancová Fluvizem Iniciálne pôdy
skeletnatá 19120
vápnitá bezskeletnatá 19210 FMm FMa FMG FMs FMc karbonátová kontaminovaná
skeletnatá 19220
Paternia typická bezskeletnatá 20110 ČAm (nasýtená) kontaminovaná modálna Čiernica Molické pôdy
skeletnatá 20120
vápnitá sivá 20210 ČAm karbonátová kontaminovaná
hnedastá 20220
zasolená 20300 ČAc (nasýtená) kontaminovaná slancová
glejová 20400 ČAG (nasýtená) karbonátová kontaminovaná glejová
zglejená 20700
černozemná 20500 ČAb (nasýtená) karbonátová kontaminovaná černozemná
0 ČAa (nasýtená) karbonátová kontaminovaná kultizemná
hnedá 20600 ???
Borovina plytká 21100 FMm karbonátová kontaminovaná modálna Fluvizem Iniciálne pôdy
typická 21200 ČAm karbonátová kontaminovaná modálna Čiernica Molické pôdy
Glejové pôdy Glejová pôda typická 22100 GLm nasýtený kontaminovaný modálny Glej Hydromorfné pôdy
mörová 22200 GLm kyslý kontaminovaný
vápnitá 22300 GLm karbonátový kontaminovaný
hnedá 22400 GLm nasýtený kontaminovaný
podzolová 22500 PZG (typický) kontaminovaný glejový Podzol Podzolové
zglejená 22600 GLm nasýtený kontaminovaný modálny Glej Hydromorfné pôdy
rašelinová 22700 ČAt (karbonátová) kontaminovaná organozemná Čiernica Molické pôdy
GLt kyslý kontaminovaný organozemný Glej Hydromorfné pôdy
mokrá 22800 GLy nasýtený karbonátový kontaminovaný močiarový
vybielená 22900 GLt kyslý kontaminovaný organozemný
0 GLa kultizemný
lužná 22000 ČAG (nasýtená) karbonátová kontaminovaná glejová Čiernica Molické pôdy
Slané pôdy Solončák typický 23100 ČAs karbonátová kontaminovaná slanisková
SKm vylúhované karbonátové sulfidické kontaminované modálne Slanisko Salinické pôdy
SKč čiernicové
glejový 23200 SKG glejové
0 SKa kultizemné
0 SKc slancové
Solonec typický 24100 SCm modálny Slanec
glejový 24200
0 SCa kultizemný
0 SCd soloďový
0 SCf fluvizemný
0 SCč čiernicový
Subhydric.pôdy Rašelinové pôdy Slatinná pôda živná 25100 OMe nasýtená kontaminovaná slatinná Organozem Hydromorfné pôdy
OMG glejová
kyslá 25200
OMe kyslá kontaminovaná slatinná
OMG glejová
Vrchovištná pôda 26000 OMm modálna
OMG glejová
0 OMq litozemná
0 OMa kultizemná