HUL

Program starostlivosti o lesy (PSL)

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, pôvodných lesných hospodárskych plánov v minulosti nazývané aj „lesnícka taxácia“ má na Slovensku niekoľko storočnú históriu. História taxácie, či celej hospodárskej úpravy lesov prešla rôznymi etapami vývoja. Pokiaľ od začiatku bola na štátnych pozemkoch, mestských, cirkevných a menších súkromných pozemkoch záležitosťou štátnych úradníkov, na väčších súkromných majetkoch záležitosťou vlastníka pri dodržaní zákonov.

Program starostlivosti o lesy je dnes nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. V minulosti sa bývalý lesný hospodársky plán nevyhotovoval na pozemkoch súkromných vlastníkov s výmerou menšou ako 50 ha (1930). V súčasnosti sa program starostlivosti o lesy vyhotovuje pre všetky lesné pozemky na území Slovenska. Náklady však hradí štát. Výberom vyhotovovateľov bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverená ako verejný obstarávateľ, , príspevková štátna organizácia Národné lesnícke centrum Zvolen, ktorá zabezpečuje aj ďalšie úlohy riadenia hospodárskej úpravy lesa. Obhospodarovateľ lesa hradí náklady pokiaľ sa rozhodne zabezpečiť vyhotovenie ním vybranou fyzickou alebo právnickou osobou. PSL môžu vyhotovovať odborne a technicky spôsobilé fyzické alebo právnické osoby so živnostenským oprávnením. PSL sa vyhotovujú na obdobie 10 rokov, v desaťročnom cykle sa teda vypracujú pre všetky lesné pozemky na Slovensku. PSL sa vyhotovuje pre jednotlivé lesné celky (LC).

Schvaľovanie PSL je konaním v procese ich vyhotovenia. Účastníkmi konania sú vlastníci, obhospodarovatelia lesov, orgány štátnej správy a ich prostredníctvom aj ďalšie odborné organizácie a verejnosť. PSL sú schvaľované okresnými úradmi v sídle kraja na obdobie desať rokov. V prípade zistenia nových alebo odlišných skutočností sa pristupuje v priebehu platnosti PSL k ich zmenám a úpravám.

Využitie PSL je predovšetkým v lesnom hospodárstve na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Odborné hospodárenie v lesoch na Slovensku je vlastne zákonnou povinnosťou obhospodarovateľa zabezpečiť hospodárenie podľa schválených PSL prostredníctvom odborne spôsobilých odborných lesných hospodárov. Odborný lesný hospodár riadi obhospodarovanie lesov podľa platného PSL a vedie o ich realizácii lesnú hospodársku evidenciu. Údaje programov starostlivosti o lesy a lesnej hospodárskej evidencie sú súčasťou informačného systému lesného hospodárstva. Orgány štátnej správy lesného hospodárstva ich využívajú pre účely kontroly hospodárenia, štátneho dozoru a ako súhrnné informácie o stave a vývoji lesného fondu pre uskutočňovanie lesníckej politiky. Orgány štátnej správy životného prostredia z nich čerpajú informácie o stave a vývoji lesného fondu nevyhnutné pre ich činnosť. Vyhotovovatelia (taxačné kancelárie) využívajú PSL ako podklad pre vyhodnotenie a vyhotovenie nových LHP. Využitie týchto údajov je aj v iných oblastiach, ako je ochrana prírody a krajiny, územné plánovanie, krajinné plánovanie, pozemkové úpravy. Informačný systém lesného hospodárstva je jednou zo zložiek Základnej bázy geografického informačného systému Slovenskej republiky.