+421 45 53 14 111
HUL

Pracovné postupy

Nevyhnutnosť reagovať na zásadné zmeny pri harmonizácii legislatívy po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie si vyžiadala aj zmeny legislatívnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva a hospodárskej úpravy lesov. Bol prijatý zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov (ďalej len„HÚL“) a o ochrane lesa.
Zároveň vznikla potreba zohľadniť a zmeniť pracovné postupy HÚL (ďalej len „PP HÚL“) v dôsledku zmien v organizácii HÚL na Slovensku, odštátnením vyhotovenia lesných hospodárskych plánov (ďalej len „LHP“), ako aj nevyhnutnosťou aplikovať najnovšie poznatky, vedy, výskumu, praxe a doterajších skúseností v prostredí globálnych klimatických zmien. PP HÚL nahrádzajú dočasne platné PP HÚL z roku 1995, schválené sekciou lesníckou Ministerstva pôdohospodárstva SR 27. júna 1995, ako aj následne vydané usmernenia. Obsah a štruktúra PP HÚL 2008 vychádza zo štruktúry PP HÚL 1995, ktorá je historicky a logicky vyprofilovaná z predchádzajúcich PP HÚL, inštrukcií, technologických postupov a je aktualizovaná na súčasne platné a aplikované legislatívne predpisy, postupy a technológie. Ako základ boli využité texty príslušných častí PP HÚL (1995), ktoré priamo súvisia s vyhotovením LHP. Tieto boli aktualizované a doplnené tak, aby boli v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, usmerneniami Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP SR“) a Národného lesníckeho centra (ďalej len „NLC“), resp. Lesoprojektu Zvolen.

Aktuálne pracovné postupy nájdete v odbornej sekcii – vyhotoviteľ