+421 45 53 14 111
HUL

Pestovanie lesov

Obnova lesných porastov
Celkový rozsah obnovy (prirodzená a umelá obnova) má klesajúcu tendenciu. V dôsledku uplatňovania podrastového hospodárskeho spôsobu však stúpa podiel prirodzenej obnovy, a to z menej než 10 % v období rokov 1991-2000 na 33,9 % v roku 2005 a 40,5 % v roku 2006.
 
Rozsah obnovy lesných porastov (ha)
Obnova vo vykazovanom roku (2006)
Štátne organizácie
Neštátne subjekty
Spolu
Stav holiny na začiatku roka 2006
11 518
8 084
19 602
V roku 2006 pribudlo spolu
12 461
5 907
18 368
z ťažby
10 516
5 032
15 548
z neúspešnej obnovy
829
704
1 533
na ploche vzniknutej podľa § 6 ods. 7
141
41
182
živelnými pohromami
51
79
130
prirodzená obnova bez ťažbovej plochy
885
30
915
z iných dôvodov
39
21
60
V roku 2006 ubudlo spolu
9 593
6 188
15 781
umelou obnovou
5 185
4 071
9 256
prirodzenou obnovou
4 234
2 071
6 305
z iných dôvodov (rozhodnutie OÚ)
174
46
220
Stav holiny na konci roka 2006
14 386
7 803
22 189
z toho povolené výnimky
882
462
1 344
Prameň: Zelená správa 2007
 
Spôsob obnovy lesných porastov (ha)
Úbytok holiny
Nové úlohy obnovy
Opakovaná
obnova
Spolu
sadba,
sejba
podsadba,
podsejba
Umelou obnovou
7 284
189
1 783
9 256
Prirodzenou obnovou
5 369
902
34
6 305
Spolu
12 653
1 091
1 817
15 561
Z iných dôvodov (rozhodnutie OÚ)
195
16
9
220
Celkom
12 848
1 107
1 826
15 781
Prameň: Zelená správa 2007
 
Vývoj obnovy lesných porastov v ha
Druh obnovy
Rok
1990
2000
2005
2006
Umelá obnova
15 500
12 923
8 922
9 256
Prirodzená obnova
3 464
2 134
4 582
6 305
Obnova celkom
18 964
15 057
13 504
15 561
Podiel prirodzenej obnovy (%)
18,2
14,2
33,9
40,5
Prameň: Zelená správa 2007
 
Starostlivosť o mladé lesné porasty
V roku 2006 výsek krov a plecie ruby sa vykonali na výmere 11 348 ha, z toho v lesoch vo využívaní štátnych organizácií 8 151 ha a neštátnych subjektov 3 197 ha.
 
Prečistky v lesných porastoch
V roku 2006 neboli vykonané prečistky v lesných porastoch na plánovanej ploche. Rovnako ako v roku 2005 bol tento stav spôsobený výrazným neplnením plánovaných úloh v neštátnych lesoch.
 
Rozsah plánovaných a vykonaných prečistiek
Prečistka
Štátne organizácie
Neštátne subjekty
Spolu
ha
Plánovaná
17 317
12 577
29 894
Vykonaná
19 634
8 749
28 383
Plnenie, %
113,4
69,7
94,9
Prameň: Zelená správa 2007
 
Vývoj rozsahu plánovaných a vykonaných prečistiek
Prečistka
Rok
1990
2000
2005
2006
ha
Plánovaná
33 994
34 668
30 743
29 894
Vykonaná
34 143
34 936
29 079
28 383
Plnenie, %
100,4
100,8
94,6
94,9
Prameň: Zelená správa 2007
 
 
Prebierky v lesných porastoch
V roku 2006 sa vykonali prebierky na ploche o 11 284 ha menšej než boli plánované. K tomuto zníženiu došlo v lesoch štátnych (o 4 025 ha) i v neštátnych (o 7 259 ha). Spôsobil to najmä odklad úmyselných výchovných ťažieb z dôvodu spracovávania dreva z náhodných ťažieb v rubných i predrubných porastoch. Objem skutočne vykonanej výchovnej ťažby je z dôvodu vysokých náhodných ťažieb v predrubných porastoch dlhodobo vyšší než plánovaný.
 
Rozsah plánovaných a vykonaných prebierok
Prebierka
Štátne organizácie
Neštátne subjekty
Spolu
Plánovaná
ha
33 018
24 832
57 850
Vykonaná
ha
28 993
17 573
46 566
Plnenie
%
87,8
70,6
80,5
Plánovaná
m3
759 910
525 005
1 284 915
Vykonaná
m3
1 292 156
871 464
2 163 620
Plnenie
%
170,0
166,0
168,4
Prameň: Zelená správa 2007
 
Vývoj rozsahu plánovaných a vykonaných prebierok
Prebierka
Rok
1990
2000
2005
2006
Plánovaná
ha
63 397
61 111
58 318
57 850
Vykonaná
ha
37 143
53 938
46 070
46 566
Plnenie
%
58,6
88,23
79,0
80,5
Plánovaná
m3
1 190 418
1 220 469
1 284 554
1 284 915
Vykonaná
m3
1 896 279
1 926 010
2 163 218
2 163 621
Plnenie
%
159,3
157,8
168,4
168,4
Prameň: Zelená správa 2007
 
 
Uplatňovanie hospodárskych spôsobov
V porovnaní s rokom 1990 sa zvýšil plánovaný podiel ekologicky priaznivejších foriem podrastového hospodárskeho spôsobu a v ostatných rokoch sa udržiava na úrovni približne 60 %. Jeho skutočné dosiahnutie znemožňuje najmä pretrvávajúci vysoký rozsah náhodných ťažieb. Zvyšuje sa tiež podiel účelového výberu a naopak klesá podiel foriem holorubného hospodárskeho spôsobu.
 
Prehľad hospodárskych spôsobov a ich foriem plánovaných v platných LHP
Hospodársky spôsob
Formy hospodárskeho spôsobu
Rok
1990
2000
2005
2006
ťaž. pl.
Σ por.
ťaž. pl.
Σ por.
ťaž. pl.
Σ por.
ťaž. pl.
Σ por.
%
Holorubný
Maloplošná
55,5
52,1
26,9
28,0
24,3
25,0
24,2
24,8
Veľkoplošná
9,2
7,9
2,2
2,4
10,1
6,5
9,8
6,3
Premeny
0,9
1,2
0,7
0,6
0,5
0,4
0,5
0,4
Prevody
2,3
2,1
0,3
0,4
1,0
0,8
0,9
0,7
Odrub
16,6
15,6
Spolu holorubný
84,5
78,9
30,1
31,4
35,9
32,7
35,4
32,2
Podrastový
Maloplošná
7,1
6,1
49,2
41,3
42,8
38,3
43,4
39,0
Veľkoplošná
0,8
0,7
8,0
8,1
7,6
6,8
8,2
7,3
Dorub
6,2
8,8
10,9
11,9
11,2
12,8
10,1
11,5
Spolu podrastový
14,1
15,6
68,1
61,3
61,6
57,9
61,7
57,8
Výberkovýa účelový
Stromováa skupinová
1,4
5,5
1,8
7,3
2,5
9,4
2,9
10,0
Prameň: Zelená správa 2007
Vysvetlivka: ťaž. pl. – ťažbová plocha, Σ por. – počet porastov s predpísaným hosp. spôsobom
 
V hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia prevažuje podrastový hospodársky spôsob. V lesoch ochranných a osobitného určenia sa vo vhodných prírodných a porastových podmienkach uprednostňuje ešte jemnejší účelový výber alebo výberkový hospodársky spôsob so zreteľom na zabezpečovanie ich osobitného poslania.