+421 45 53 14 111
HUL

Ochrana lesov

Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka ochranárska služba (LOS) je v zmysle § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa. K úlohám LOS vyplývajúcim z tohto zákona patrí kontrola plnenia povinností pri ochrane lesa a účinnosti vykonaných opatrení na zlepšenie zdravotného stavu lesa. LOS ďalej zabezpečuje monitorovanie zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých činiteľov, vypracúvala prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydávala signalizačné správy. Plní úlohy rastlinno-lekárskej starostlivosti na úseku lesného hospodárstva podľa zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinno-lekárskej starostlivosti, vykonávala expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, posudzovala projekty so zameraním na ochranu lesa, ukladala opatrenia na odstránenie nedostatkov a poskytovala údaje na tvorbu informačného systému.
 
Preventívne ochranné opatrenia
V rámci ochrany mladých lesných porastov sa v roku 2006 vykonali preventívne ochranné opatrenia proti burine na výmere 37 411 ha. Proti zveri sa opatrenia vykonali na ploche 30 946 ha. Oplotilo sa proti zveri 257 ha kultúr (113 km). Na ochranu proti pastve dobytka sa postavilo 6 km plotu. Plecí rub a výsek krov sa realizoval na ploche 11 348 ha.
 
Významným preventívnymi opatreniami, najmä proti šíreniu podkôrneho a drevokazného hmyzu je spracúvanie polomov v dôsledku mechanického pôsobenia vetra ako aj snehu. v kapitole S ohľadom na vývoj podielu náhodných ťažieb nie je zabezpečené včasné spracovanie hynúcich a uhynutých stromov, čim sa vytvárajú vhodné podmienky pre šírenie podkôrnikov, ale aj ďalších následných sekundárnych škodcov, či ochorení.
 
Negatívne z hľadiska prevencie proti premnoženiu podkôrnikov možno považovať zdĺhavý administratívny postup zo strany orgánov životného prostredia pri posudzovaní a vybavovaní žiadostí o spracovanie kalamitnej hmoty v chránených územiach, o sprístupnenie porastov, pozemnú, resp. leteckú aplikáciu insekticídov, inštaláciu feromónov a pod. Súhlasy (resp. výnimky) podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v mnohých prípadoch orgány životného prostredia neposkytli, alebo poskytli neskoro, keď už stratili aktuálnosť. Týmto vznikajú veľké škody nie len na drevnej surovine poškodených stromov, ale aj na stojacich, nepoškodených porastoch, ktoré podkôrny hmyz napadá pri jeho premnožení.
 
Ochrana a obrana proti škodlivým činiteľom
Najviac pozornosti sa v roku 2006 venovalo ochrane a obrane proti podkôrnemu hmyzu. Na odchyt podkôrneho hmyzu sa položilo 15 830 klasických lapákov a inštalovalo 40 291 feromónových lapačov. Lapače sa navnadili 77 877 feromónovými odparníkmi. Napríklad v okrese Brezno sa nainštalovalo 10 660 lapačov, v okrese Poprad 5 059, v Kežmarku 3 126 a v Čadci 3 074 lapačov.
Chemicky sa ošetrilo proti podkôrnemu hmyzu 16 514 m3 dreva. .
 
Použité prostriedky ochrany lesov proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu
Druh hmyzu
Lapáky (ks)
Feromónové lapače (ks)
Chemicky ošetrené (m3)
slabo
stredne
silno
slabo
stredne
silno
Lykožrút smrekový
1 187
1 160
740
2 303
2 502
7 873
Lykožrút lesklý
716
600
206
1 861
2 873
8 088
Drevokaz čiarkovaný
0
0
0
160
24
200
lykokazy na borovici
0
0
0
47
47
Podkôrnik dubový
122
200
238
0
0
0
Tvrdoň smrekový
0
0
0
0
0
0
Lykožrút severský
0
0
0
298
8
306
Ostatné druhy
Spolu
2 025
1 960
1 184
4 622
5 454
16 514
Prameň: Zelená správa 2007
 
Obranné opatrenia proti mníške veľkohlavej zabezpečilo NLC – LVÚ Zvolen. V roku 2006 sa na obranné opatrenia použili 4 prípravky, pričom sa dôraz kládol na ekologickosť a selektivitu ich účinku. Z celkovej ošetrenej výmery 5 538 ha sa na 520 ha (9,4 %) použil čistý biologický prípravok na báze Bacilus thurigiensis. Na zvyšnej výmere 5 018 ha (90,6 %) sa použili rastové hormóny (inhibítory tvorby chitínu) s nízkym vplyvom na necieľové organizmy a prostredie (Dimilin 48 SC – 1 200 ha, Nomolt 15 SC – 2000 ha, Rimon 10 EC – 1 818 ha). V roku 2006 sa na výmere asi 300 ha realizovali obranné opatrenia proti voškám na smreku a smrekovci (OZ Čierny Balog, OZ Slovenská Ľupča). Proti rúrkovčekovi smrekovcovému sa letecky ošetrilo 50 ha lesných porastov.
 
Protipožiarna ochrana
Protipožiarnu ochranu v lesoch na území Slovenska zabezpečuje Letecká požiarna služba (LPS), ktorá sa začala realizovať v roku 2001. Jej súčasnú činnosť upravila smernica MP SR a MV SR č. 1344/40/2003-700 z 18. 2. 2003 o leteckej činnosti vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov. Koordináciu protipožiarnej prevencie v lesoch s činnosťou LPS zabezpečovali Lesy SR, š. p., Pozemnú protipožiarnu ochrannú službu vykonávali vlastníci a užívatelia lesov. Títo zistené požiare nahlasovali Hasičskému a záchrannému zboru (HaZZ) a až do príchodu hasičov organizovali ich hasenie.
 
V roku 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako aj novela vykonávacej vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Zákon o lesoch ukladá obhospodarovateľom lesa vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a súvisiacich vykonávacích predpisov. Novým prvkom v zákone o lesoch je povinnosť vykonávať letecký protipožiarny monitoring. Tento sa zabezpečuje z prostriedkov štátneho rozpočtu.
 
Do požiarmi najviac ohrozenej kategórie A sa zaradili Slovenské Rudohorie, Nízke a Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Slovenský Kras, Oravská Magura, Veľká a Malá Fatra, Slovenské Beskydy, Javorníky, Chvojnícka pahorkatina. Do kategórie B s nižším rizikom vzniku lesných požiarov patria Malé a Biele Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Záhorská nížina, Vtáčnik, Krupinská vrchovina, Javorie, Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, Vihorlat, Nízke Beskydy, Slánske vrchy, Levočské vrchy, Čergov.