+421 45 53 14 111
HUL

História slovenskej hospodárskej úpravy lesov

Históriu hospodárskej úpravy lesov, lesníckej taxácie i intenzívneho lesného hospodárstva na Slovensku je možné rozdeliť do niekoľkých etáp s medzníkmi v súvislosti s prístupom spoločnosti k lesom a ich využitiu.

1. Prvé priestorové ohraničenie ťažby dreva – Smernice kráľa Žigmunda (1426)

Viaceré oblasti Slovenska boli v stredoveku banskými regiónmi celoeurópskeho významu. Vzhľadom na obmedzené možnosti dopravy sa ruda spracúvala priamo v susedstve baní. Huty boli veľkými spotrebiteľmi dreva a dreveného uhlia. Ťažbou dreva boli spustošené rozsiahle oblasti lesov natoľko, že postupne začalo byť ohrozené samotné banské podnikanie. Keďže bane predstavovali hlavný zdroj príjmov, panovníci museli túto situáciu riešiť.  Smernice kráľa Žigmunda z roku 1426 nariadili Zvolenskej župe ťažiť ucelené čiastky (rúbaniská) a až po ich vyťažení postupovať ďalej. Ťažba takto dostala jednoznačné priestorové ohraničenie.

2. Prvý opis porastov, prvá inventarizácia lesov, pokyny pre vyrovnanosť ťažieb -Maximiliánov lesný poriadok (1565)

V roku 1565 bol vydaný Maximilianov lesný poriadok (Constitutio Maximiliana), ktorým sa panovník snažil zaviesť racionálnejšie obhospodarovanie lesov. Bol výsledkom dvojročnej inventarizácie lesov, prvej na našom území. Obsahuje opis porastov z Horehronia, vrátane údajov o rozšírení drevín a pokyny pre zabezpečenie ťažbovej vyrovnanosti v rámci oblasti.

3. Zavedenie základov priestorovej, časovej a ťažbovej úpravy lesov – prvé lesné hospodárske plány (1764 -1765) a Tereziánsky lesný poriadok (1769)

Prvé lesné hospodárske plány (ďalej len „LHP“) na Slovensku poznáme z rokov 1764 – 1765. Boli vyhotovené pre lesy Banskej Štiavnice, Kremnice a Žarnovice a obsahujú už pomerne podrobné taxačné zisťovanie stavu lesa, vrátane priestorového rozdelenia lesa, lesníckeho mapovania, ťažbovej úpravy a pokynov pre hospodárenie. V roku 1769 bol vydaný Tereziánsky lesný poriadok, ktorý už bol reakciou na rozvíjajúce sa kapitalistické výrobné vzťahy. Tento okrem iného obsahoval aj predpisy smerujúce k nepretržitej a rovnomernej úprave ťažieb a predpisy o kontrole.

4. Vznik lesníckeho školstva – Lesnícky ústav v Banskej Štiavnici (1807)

V roku 1807 bol pri Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici zriadený Lesnícky ústav. Prvým profesorom, ktorého ústav získal, bol H. D. Wilkens, ktorý sa špecializoval práve na hospodársku úpravu lesov. V Ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici sa zachoval jeho vzorový taxačný elaborát, ktorý obsahuje podrobné návody pre jednotlivé práce a výpočty vrátane ich zdôvodnenia.

5. Uzákonenie povinnosti hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov – Uhorský lesný zákon (1879) a československý lesný zákon (1930)

V roku 1879 bol vydaný Uhorský lesný zákon, ktorý stanovil povinnosť hospodárenia podľa schválených hospodárskych plánov pre lesy štátne, obecné a spoločenstevné.

Zlý stav veľkej časti súkromných lesov si vynútil Vládne nariadenie 97 z. roku 1930, ktorým sa zavádza povinnosť hospodárenia podľa hospodárskych plánov pre všetky lesy nad 50 ha, čiže pre cca 85 % lesov v bývalej ČSR. Plány pre štátne lesy vypracúvali taxačné oddelenia pričlenené k jednotlivým riaditeľstvám, pre ostané lesy lesné oddelenia pri okresných úradoch. Okrem toho v tejto dobe existovalo niekoľko autorizovaných civilných zariaďovateľov.

6. Inventarizácia lesov a zákon o zalesňovaní (po roku 1948)

II. svetová vojna vniesla do oblasti hospodárskej úpravy lesov určitý neporiadok. Preto v roku 1950 prebehla inventarizácia lesov väčších ako 10 ha. Ostatné lesy boli pomocou leteckých snímok zinventarizované v rokoch 1953 – 1954.

V roku 1948 bol prijatý Zákon č. 206 Zb. o zalesňovaní, zriaďovaní lesných ochranných pásov a zakladaní rybníkov. Z progresívnych ustanovení tohto zákona treba spomenúť najmä povinnosť zakladať a obnovovať lesné porasty stanovištne vhodnými drevinami.

7. Zjednotenie postupov na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov (po roku 1952)

Dňa 1. januára 1952 vznikla štátna organizácia Lesoprojekt. V tom istom roku boli oficiálne (zákonom č. 61/1951 Zb.) zrušené všetky ostatné organizácie, ktoré boli dovtedy oprávnené vyhotovovať lesné hospodárske plány. Tento krok znamenal zjednotenie metodík pre vyhotovovanie LHP.

V roku 1958 vyšla Vyhláška o hospodárskej úprave lesov č. 75, ktorá zjednotila obsah a formu lesných hospodárskych plánov v celom bývalom Československu, vrátane začlenenia tzv. špeciálnych prieskumov do tvorby LHP.

8. Lesné zákony počas socializmu (zákon z roku 1960 – jemnejšie hospodárenie, zákon z roku  1977 – prírode menej blízke hospodárenie)

Počas ďalšieho vývoja závisela hospodárska úprava lesov na celkovej filozofii lesných zákonov a na ne naviazaných predpisov. Trochu zjednodušene možno povedať, že zatiaľ čo lesný zákon č. 166/1960 Zb. preferoval jemnejšie formy hospodárenia, zákon č. 61/1977 Zb. znamenal príklon k veľkoplošnejšiemu, prírode menej blízkemu hospodáreniu.

9. Zmeny lesných zákonov a zákon o lesoch (po roku 1989)

Zásadné zmeny nastali po roku 1989. Opätovný príklon k formám hospodárenia vhodnejším z hľadiska zachovania všetkých funkcií lesa bol nastolený novelizáciou lesného zákona v rokoch 1991 a 1993 a následnými zákonnými normami. Zatiaľ čo v celom doterajšom vývoji je možné pozorovať postupné zintenzívnenie vplyvu štátu na vlastníkov a užívateľov lesa, v súčasnosti existuje silný tlak zmeniť tento trend. Postupné zmeny a najmä zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z. mali vplyv na hospodársku úpravy lesov. Zmiernila sa záväznosť ukazovateľov LHP. Zmenila sa organizácia vyhotovenia LHP. LHP postupne začínajú vyhotovovať neštátni vyhotovovatelia. V roku 2004 sa LHP vyhotovuje na náklady obhospodarovateľov lesa, pričom je väčšia časť nákladov následne uhradená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V roku 2005 sa uskutočnili verejné obstarávania na vyhotovenie LHP a vznikli ďalšie neštátne subjekty. Dňa 1.1. 2006 Lesoprojekt Zvolen splynul spolu s Lesníckym výskumným ústavom a Ústavom pre vzdelávanie v LH do Národného lesníckeho centra (NLC). Podľa zákona o lesoch sa verejným obstarávateľom stali orgány štátnej správy a na základe jeho novely – zákona č. 360/2007 Z. z., ministerstvo pôdohospodárstva poverilo verejným obstarávaním NLC. Predtým došlo k vypusteniu vyhotovovania LHP z činnosti NLC a všetci vyhotovovatelia prešli do neštátneho sektora. Dňa 1.9.2007 vznikol na NLC nový Ústav hospodárskej úpravy lesov, ktorý v súčasnosti zabezpečuje verejné obstarávanie PSL a kontrolu ich vyhotovovania. S účinnosťou zákona NR SR č. 117/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení názov lesný hospodársky plán na názov program starostlivosti o lesy. Program starostlivosti o lesy sa stáva súčasťou dokumentácie ochrany prírody a krajiny a režimu posudzovania vplyvov na životné prostredie.