ForestPortal » Odborná sekcia I. » Hospodárska úprava lesov
+421 45 53 14 111
HUL

Hospodárska úprava lesov

Možno na Slovensku rúbať strom alebo dokonca celý les kdekoľvek, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom? Hospodárenie v lesoch na Slovensku má pravidlá vyplývajúce zo stáročných lesníckych tradícií a samozrejme z platného zákona o lesoch. Pravidlá sú do praxe zavádzané prostredníctvom hospodárskej úpravy lesov. Hospodárska úprava lesov je nosnou odbornou oblasťou lesníctva, základom pre ďalšie činnosti v lesnom hospodárstve. Spolu s pestovaním lesa a ochranou lesa patrí medzi tri hlavné lesnícke disciplíny.

Názov hospodárska úprava lesov, alebo tiež zariaďovanie lesov, má svoj pôvod v strednej Európe, v iných krajinách ju nazývajú aj riadenie lesného hospodárstva („Forest Management“). Základom je zisťovanie stavu lesa, vývoja a možností lesa, jednotlivých porastov a ako celku. Cieľom je navrhnúť opatrenia, ktoré upravia les tak, aby plnil všetky funkcie, produkčné i mimoprodukčné.

Kde? Kedy? Ako? Odpovede na tieto otázky dávajú priestorová, časová, ťažbová úprava lesov, najmä prostredníctvom lesných hospodárskych plánov, po novom programov starostlivosti o lesy a lesníckeho mapovania. Lesnícka kniha a mapa, či vlastne program starostlivosti o lesy a účelové lesnícke mapy sa vypracúvajú na desaťročné obdobie pre všetky lesné pozemky v katastri nehnuteľností. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy hradí štát, obstaráva štátny verejný obstarávateľ (Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov) a zabezpečujú ho fyzické a právnické osoby, ktoré na to majú odbornú a technickú spôsobilosť. Programy starostlivosti o lesy schvaľujú okresné úrady. Údaje programov starostlivosti o lesy slúžia predovšetkým pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ale aj pre iné oblasti napríklad pre ochranu prírody a krajiny, územné plánovanie, krajinné plánovanie, pozemkové úpravy.