+421 45 53 14 111
investment

Modelový príklad výpočtu všeobecnej hodnoty lesa

Výpočet všeobecných hodnôt lesa t.j. lesných pozemkov (VŠHpoz)  a lesných porastov (VŠHlp) vychádza z Vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. príloha č.14 ,v znení vyhl. č. 605/2008 Z. z. o  stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v lokalite  katastrálneho územia : XY, parcela CKN č. 1221/3 o výmere 2,3232 ha. Parcelu tvorí  JPRL č. 278/. o výmere 1,6932 ha, JPRL 277 – 0,6300 ha , v obvode LC: XY
 
( Na modelovom príklade oceníme JPRL č.278,277 – spolu o výmere 2,3232 ha)
 
 
Vstupné údaje  pre stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov :
 
Jednotka priestorového rozdelenia lesa (JPRL) 278
Výmera: 1,6932 ha
Hospodársky súbor lesných typov (HSLT): 323-jaseňové jelšiny
Lesná oblasť (LO): 13 Malé Karpaty ,
Kategória lesa: Les osobitného určenia,  subkategórie „c“ – prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou (zákon 326/2005 Z. z. o lesoch)
Rubná doba (RD): 100 rokov
 
Všeobecná hodnota lesa (lesných pozemkov)
 
Drevina
Cieľové zastúpenie drevín
%
Bonita
Jednotková hodnota z vyhlášky
€/ha
Modelová zásoba v RD z vyhlášky m3/ha
Jelša lepkavá
40
24
614,09 x 0,40 = 245,64
330 x 0,40 = 132
Jaseň štíhly
20
28
554,34 x 0,20 = 110,87
924 x 0,20 = 185
Hrab obyčajný
20
24
132,78 x 0,20 =   26,56
280×0,20 = 56
Lipa veľkolistá + malolistá 
20
28
318,66 x 0,20 =   63,73
924×0,20 = 185
Spolu
100
 
446,80
558
 
Faktor polohy (Fp) :
1/ z približovania dreva na vzdialenosť 150 m:+0,2646  €/m3
2/ z odvozu  dreva na vzdialenosť 21 km:+0,0176  €/m3
Spolu:+0,2822  €/m3  x  558m3/ha =  157,47 €/ha
 
Stanovenie koeficienta polohovej diferenciácie pozemku a porastu (Kpd) z Vyhlášky č.605/08
 
Vstupné údaje: okres Malacky, les osobitného určenia, subkategória c, stupeň ochrany prírody (SOP) 2, hustota obyvateľstva 70 km2, lesnatosť 53 %. (zdroj: štatistická ročenka)
 
 
Pre lesný pozemok
Pre lesný porast
Koeficient všeobecnej situácie dopytu po úžitkoch funkcií lesa (Ks)
0,90
0,90
Koeficient lesnatosti regiónu (Kl)
0,65
0,85
Koeficient využiteľnosti lesného majetku (Kv)
1,00
0,925
Kpd  = Ks x Kl x Kv
0,585
0,708
 
 
Všeobecná hodnota lesných pozemkov predstavuje : (446,80 €/ha +  157,47  €/ha) x  0,585 x 1,6932 ha =  598,54  €
 
Všeobecná hodnota lesných porastov
 
Vstupné údaje  pre stanovenie všeobecnej hodnoty lesných porastov :
 
JPRL č.278
Výmera: 1,6932 ha
Vek porastu po aktualizácii: 80 rokov
Rubná doba (RD): 100 rokov
Zakmenenie porastu po aktualizácii: 0,75
Zásoba na 1 ha: 282 m3
Stupeň poškodenia: 0
 
Drevina
Zastúpenie
%
Bonita
Jednotková hodnota
€/ha
Hrab obyčajný
60
24
(8668,06-3123,55×0,624+3123,55)x0,60×0,60×0,75 = 1777,50
Jelša lepkavá
30
24
(18556,66-3863,77×0,412+3863,77)x0,30×0,70×0,75 = 1561,96
Lipa malolistá
10
30
(14679,94-3123,55×0,584+3123,55)x0,10×0,63×0,75 =   466,47
Spolu
100
 
3805,93
 
Faktor polohy (Fp) :
1/ z približovania dreva na vzdialenosť 150 m:+ 1,3845 €/m3
2/ z odvozu  dreva na vzdialenosť 21 km:+ 0,0943 €/m3
Spolu:+ 1,4788 €/m3 x 282 m3/ha = 417,02 €/ha
                                                                                                                                                   
Všeobecná hodnota lesných porastov v JPRL č. 278: (3805,93  €/ha + 417,02 €/ha) x 0,708 x1,6932 ha  =  5 062,41  €
 
 
Vstupné údaje  pre stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov :
 
JPRL 277
Výmera: 0,6300 ha
Hospodársky súbor lesných typov (HSLT): 310- svieže dubové bučiny
Lesná oblasť (LO): 13 Malé Karpaty
Kategória lesa: Les osobitného určenia, subkategória c – prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou (zákon 326/2005 Z. z. o lesoch)
 
 
Drevina
Cieľové zastúpenie drevín
%
Bonita
Jednotková hodnota z vyhlášky
€/ha
Modelová zásoba v RD z vyhlášky m3/ha
Buk obyčajný
65
28
746,86 x 0,65 = 485,46
924 x 0,65 = 601
Dub zimný + letný
5
28
1613,22 x 0,05 = 80,66
788 x 0,05 =   39
Hrab obyčajný
20
26
132,78 x 0,20 =26,56
280 x 0,20 =   56
Lipa veľkolistá + malolistá
10
28
318,66 x 0,10 =31,87
924 x 0,10 =   92
Spolu
100
 
624,55
788
 
Faktor polohy (Fp):
1/z približovania dreva na vzdialenosť 150 m:+ 0,2646 €/m3
2/ z odvozu  dreva na vzdialenosť do 21 km:+ 0,0176 €/m3
Spolu:+ 0,2822 €/m3 x 788 m3/ha = 222,37 €/ha
 
Koeficient polohovej diferenciácie pozemku  (Kpd): koeficient ako v JPRL č. 278 – lesný pozemok 0,585   Všeobecná hodnota  lesného pozemku   JPRL č. 277 o výmere 0,6300 ha:                (624,55 €/ha + 222,37 €/ha) x 0,585 x 0,6300 ha = 312,13 €
 
Všeobecná hodnota lesného porastu  JPRL č. 277
Ostatné vstupy po aktualizácii:
Výmera : 0,6300 ha
Vek: 50 rokov
Zakmenenie: 0,85
Zásoba na ha: 239 m3
Rubná doba (RD): 120 rokov
 
Drevina
Zastúpenie
%
Bonita
Jednotková hodnota
€/ha
Buk obyčajný
65
30
(16755,92 – 3123,55 x 0,229 + 3123,55) x 0,65x 1,00x 0,85 = 3450,56
Hrab obyčajný
25
24
(11658,57 -3123,55 x 0,221 + 3123,55) x 0,25 x 0,60 x 0,85 = 638,75
Lipa veľkolistá + malolistá
5
28
(15207,69 – 3123,69 x 0,229 + 3123,55) x 0,05 x 0,63 x 0,85 = 157,73
Jelša lepkavá
5
24
(18556,66 -3863,77 x 0,218 + 3863,77) x 0,05 x 0,70 x 0,85 =210,24
Spolu
100
 
4457,28
 
Faktor polohy (Fp):
1/ z približovania dreva na vzdialenosť 150 m:+ 1,3845 €/m3
2/ z odvozu  dreva na vzdialenosť do 21 km:+ 0,0943 €/m3
Spolu:+ 1,4788 €/m3 x 239 m3/ha = 353,43 €/ha
 
Koeficient polohovej diferenciácie lesného porastu (Kpd) ako v JPRL č. 278 = 0,708
 
Všeobecná hodnota lesných porastov v JPRL č. 277 o výmere 0,6300 ha = (4457,28 €/ha + 353,43 €/ha) x 0,708 x 0,6300 ha  = 2145,77 €
 
 
Ocenenie parcely CKN č. 1221/3 – rekapitulácia :
 
Parcela CKN
Výmera
ha
JPRL
Výmera
ha
VŠHpoz
VŠHlp
Spolu
1221/3/.
2,3232
277
0,6300
312,13
2145,77
2457,90
 
 
278
1,6932
598,54
5062,41
5660,95
Spolu
 
 
2,3232
910,67
7208,18
8118,85

​​​​