+421 45 53 14 111
investment

Platby za environmentálne služby (Payments for environmental services - PES)

Mnohé služby a prínosy, ktoré ekosystémy spoločnosti poskytujú sa tradične pokladajú za služby poskytované automaticky a hlavne zadarmo. Tento všeobecne zaužívaný a populárny prístup postupne viedol k degradácií resp. zániku niektorých ekosystémov v dôsledku nedostatku stimulov na ich ochranu a nepochopenia ich fungovania a významu pre spoločnosť. Koncept PES, ktorý v sebe zahŕňa verejné a dobrovoľné platby ale aj rôzne obchodné schémy, je pokusom ako tento nepriaznivý stav zmeniť, často s využitím trhových mechanizmov (napr. obchodovanie s emisnými kvótami).

Foto: Bc. Ľubomír VOJTEK

 
Tok úžitkov, ktoré ekosystémy poskytujú domácnostiam, komunitám a ekonomikám sa označuje pojmom Ekosystémové Služby (ES). Keďže ES majú vlastnosti typické pre „verejné tovary“, väčšina týchto služieb ako napr. ochrana biodiverzity, filtrácia vody a viazanie uhlíka je ponímaná ako služba bez trhovej resp. len s veľmi malou trhovou hodnotou. Aj napriek významným ekonomickým a celospoločenským prínosom ES ich nedostatočné vyjadrenie v trhových hodnotách spôsobilo absenciu alebo len obmedzený výskyt ekonomických stimulov pre vlastníkov prírodných zdrojov, ktoré poskytujú rôzne ES. 
 
PES v sebe zahŕňa  finančné mechanizmy pre vlastníkov zdrojov, platobné mechanizmy pre benefaktorov a rámcovú správnu štruktúru. Systém environmentálnych platieb je zatiaľ najviac rozšírený v USA, pričom najviac PES schém je zameraných na  vodu, biodiverzitu a viazanie uhlíka.
 
Hlavným cieľom PES mechanizmov je kompenzovať vlastníkov zdrojov za poskytovanie  služieb (úžitky z prírody) ktoré sa v minulosti nekompenzovali (napr. USA Water Quality Trading Policy  z roku 2003). PES prístupy a mechanizmy sa v súčasnosti využívajú najmä v USA.
 
Služby ekologických systémov a prírodné kapitálové zdroje, ktoré ich produkujú, sú nepostrádateľné pre správne fungovanie život podporujúcich systémov našej planéty. Tieto systémy a zdroje priamo resp. nepriamo prispievajú k blahobytu spoločnosti a tým predstavujú prirodzenú súčasť celkovej ekonomickej hodnoty Zeme ako planéty. Odhady hodnoty systémových služieb na úrovni biosféry ako celku (väčšina týchto služieb ktorých nie je predmetom obchodovania), sa pohybujú  v rozmedzí 16 – 54 triliónov amerických dolárov za rok, priemerne 33 triliónov US$ za rok. Vzhľadom na charakter odhadu (do kalkulácie nevstupujú reálne trhové hodnoty tovarov a služieb), tento odhad je potrebné považovať za minimálny. Len pre ilustráciu, celkový ročný HDP v USA sa pohybuje okolo 18 triliónov $US.
 
V mnohých ohľadoch je hodnota životne dôležitých služieb poskytovaných zemskými ekosystémami nevyčisliteľná. Svetové ekonomiky by veľmi skoro skolabovali bez prístupu k úrodným pôdam, pitnej vode, dýchateľnému vzduchu a prijateľnej klíme. Problémom je, že nevyčísliteľná hodnota sa príliš často interpretuje ako “nulová” v kalkuláciách, ktoré ovplyvňujú rozhodovacie procesy na rôznych úrovniach riadenia a využívanie krajiny ako takej. Do budúcnosti je potrebné prísť s konkrétnymi vyčíslenými hodnotami zmienených služieb, ktoré by zabránili trvalo neudržateľným ekonomickým rozhodnutiam vedúcim k degradácii prírodných zdrojov a služieb , ktoré zdravé prírodné ekosystémy poskytujú.
 
 
ODHAD HODNOTY JEDNOTLIVÝCH EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB
 
Služby poskytované ekosystémami
Hodnota (trillion $ US)
Pôdotvorné procesy
17,1
Rekreácia
3,0
Kolobeh živín
2,3
Regulácia vodných zdrojov a zásobovanie vodou
2,3
Regulácia klímy (teplota, zrážky)
1,8
Biotopy
1,4
Ochrana pred povodňami a búrkami
1,1
Produkcia potravín a surovín
0,8
Genetické zdroje
0,8
Rovnováha plynov v atmosfére
0,7
Opeľovanie
0,4
Všetky ostatné služby (kontrola erózie, biologická kontrola, znehodnocovanie odpadov, kultúrna hodnota a pod.)
1,6
Celková odhadovaná hodnota poskytovaných ekosystémových služieb
33,3
Zdroj: Prebrané z R. Costanza et al., “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital,” Nature, Vol. 387 (1997), p. 256, Table 2.
 
ODHADOVANÁ HODNOTA SLUŽIEB (FUNKCIÍ) POSKYTOVANÝCH LESNÝMI EKOSYSTÉMAMI
 
Služba
Hodnota na ha/rok (US $)
Celková hodnota za rok
(US $ 109)
% z odhadovanej celkovej hodnoty pre všetky biómy
Lesy mierneho pásma/boreálne lesy
Všetky lesy
Lesy mierneho pásma/boreálne lesy
Všetky lesy
Lesy mierneho pásma/boreálne lesy
Všetky lesy
Regulácia plynov v atmosfére
 
 
 
 
 
 
Regulácia klímy
121
194
358
944
38,0
100
Regulácia disturbancií
 
3
 
13
 
0,5
Regulácia vodných zdrojov
 
3
 
13
 
0,9
Zásobovanie vodou
 
4
 
20
 
0,9
Protierózna funkcia
 
132
 
642
 
80,9
Pôdotvorné procesy
14
14
41
67
55,8
91,6
Kolobeh živín
 
498
 
2416
 
10,3
Znehodnocovanie odpadov
120
120
354
582
11,3
18,6
Opeľovanie
 
 
 
 
 
 
Biologická kontrola
6
3
16
13
2,8
2,3
Biotopy/útočiská pre biodiverzitu
 
 
 
 
 
 
Produkcia potravín
69
59
204
288
10,7
15,1
Suroviny
34
190
102
923
10,2
92,9
Genetické zdroje
 
22
 
107
 
98,3
Rekreácia
50
91
147
442
13,1
39,3
Kultúrne hodnoty
3
3
8
13
0,2
0,3
CELKOVE
416
1336
1230
6484
2,7
14,1
Zdroj: Prebrané z R. Costanza et al., “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital,” Nature, Vol. 387 (1997), p. 256, Table 2.​
​​