+421 45 53 14 111
investment

Oceňovanie a funkcie lesov

Oceňovanie lesov

Vo všeobecnosti sa pod pojmom oceňovanie lesov rozumie právny úkon, alebo iný záujem štátnych orgánov, vlastníkov, správcov a užívateľov lesného majetku, ktorý podmieňuje spôsob ocenenia ako aj výber metódy a postupov oceňovania.

Lesný majetok oceňuje najmä na nasledovné účely:

 • kúpa a predaj,
 • dedičské konania,
 • záložné právo,
 • stanovenie škody na lesnom majetku,
 • stanovenie náhrady za zákaz alebo obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom majetku,
 • kvantifikácia nájmu,
 • stanovenie základu dane z nehnuteľnosti,
 • reštitučné nároky, privatizácia,
 • zmena povahy, resp. likvidácia a fyzický zánik podniku,
 • navršovanie základného imania, a nepeňažný vklad do novo vzniknutej spoločnosti.

Oceňovanie lesa je stanovenie hodnoty lesa, t.j. lesného pozemku a lesného porastu na ňom v reálnom čase, pre účely definované v iných právnych predpisoch v súlade s platnou legislatívou pre znaleckú činnosť. Oceňovanie lesov je vyjadrením ekonomickej stránky zisteného stavu lesa a je využívané na trhu s lesným majetkom.

Funkcie lesov

Skutočnosť, že človek les rôznym spôsobom využíva, znamená, že les voči človeku plní rôzne funkcie. Keďže celá koncepcia funkcií lesa je vyjadrením antropocentrického pohľadu na les, názvy a hierarchické usporiadanie funkcií môžu byť rôzne, teoreticky až ľubovoľné. Rôzne krajiny, prípadne aj jednotliví odborníci, preto vytvorili a používajú rôzne zoznamy funkcií. Spravidla však všetci rozlišujú tri hlavné funkcie, resp. ich skupiny:

 • produkčnú funkciu, čiže tvorbu produktov, ktoré sú predmetom obchodu alebo spotreby (u nás najmä dreva),
 • ochrannú funkciu, čiže využívanie schopnosti lesných porastov chrániť iné zložky prostredia (u nás pôdu, vodu a susediace plochy) a
 • rôzne špeciálne funkcie (u nás napr. rekreačnú, ochrany prírody alebo vodohospodársku).

Vo všeobecnosti plnia lesy mnoho rôznorodých ochranných funkcií. Niektoré z nich sú len lokálneho významu, mnohé ďalšie majú globálny význam. Medzi najvýznamnejšie patria:

 • Vplyv na klimatické pomery
 • Ochrana pred vetrovou eróziou
 • Ochrana pobreží
 • Ochrana pre lavínami
 • Filtrácia na škodliviny z ovzdušia
 • Ochrana vodných zdrojov
 • Ochrana pred eróziou pôdy

Niektoré z funkcií sú nezávislé od našich požiadaviek, napr. viazanie uhlíka a produkcia kyslíka sú významné pre človeka na každom stupni vývoja a sú nevyhnutné aj pre ďalšie organizmy. Tieto tzv. environmentálne funkcie sú vlastne štvrtou skupinou funkcií.

Veľká časť „zoznamu“ požadovaných funkcií lesa, sa však mení spolu s vývojom spoločnosti, pričom ešte rýchlejšie sa mení význam jednotlivých funkcií. Napr. význam produkčnej funkcie lesa narastal spolu s potrebou lesných zdrojov a so schopnosťou ľudstva tieto zdroje čerpať. V staroveku a stredoveku slúžili lesy ako úkryt pred nepriateľom, dnes už táto funkcia lesa vo väčšine krajín nemá väčší význam.