ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekonomika lesného hospodárstva » Oceňovanie lesov » Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa
+421 45 53 14 111
investment

Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa

Na hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa existujú v rámci metód hodnotenia verejných statkov špecifické metódy a prístupy. Jedná sa v podstate o kvantifikáciu nákladov resp. výnosov.
Peňažné prístupy oceňovania lesov je v princípe možné rozdeliť na dva druhy metód:
 1. nákladovo orientované prístupy
 2. výnosovo orientované prístupy
Nákladovo orientované prístupy sa označujú tiež ako autoritatívne postupy, keďže ocenenie sa realizuje prostredníctvom rozhodnutia účastníkov. Tieto prístupy je možné rozdeliť na nasledovné skupiny: nákladová metóda v užšom zmysle (dispozičné náklady), metódy reprodukčných nákladov, metódy hraničných nákladov a metódy alternatívnych nákladov. Metódy tiež môžu prihliadať na stratu hodnoty majetku.
Medzi základné nákladovo orientované prístupy patria:
 1. Nákladové metódy v užšom zmysle
 2. Metódy reprodukčných nákladov
 3. Metódy hraničných nákladov
 4. Metódy alternatívnych nákladov
 5. Metódy celkových nákladov
Metodické princípy a požiadavky metódy alternatívnych nákladov
Metóda alternatívnych nákladov využíva na ocenenie hodnotu nákladov alternatívneho zabezpečenia statkov životného prostredia. Z metodického hľadiska výhodou tejto metódy je, že náklady projektov môžeme zistiť jednoduchším spôsobom ako úžitok konzumenta meraný maximálnou ochotou platby. Ak napr. les chráni verejnú komunikáciu proti zosuvom pôdy a padaniu kameňov, označujeme túto pozitívnu externalitu ako pôdoochranná funkcia lesa. V prípade, ak by z nejakého dôvodu prestal les túto funkciu plniť, alternatívou zabezpečenia cesty by bola výstavba oporného múru a sietí proti zosuvom pôdy a padaniu kameňov. Pre správcu komunikácie by vznikli náklady na zabezpečenie cestnej komunikácie. Náklady alternatívy zabezpečenia cesty proti zosuvu pôdy predstavujú hodnotu pôdoochrannej funkcie daného lesa. Podobným spôsobom môžeme prostredníctvom alternatívnych projektov oceniť pozitívne externality označované ako vodohospodárska, protilavínová a brehoochranná funkcia lesa. Alternatívou k zabezpečovaniu funkcie lesných porastov v tomto prípade je regulácia vodných tokov, výstavba protipovodňových objektov, zariadení na úpravu vody, protilavínových zátarás (Šálka a kol., 2008).
Pri výnosovo orientovaných prístupoch sa realizuje ocenenie prostredníctvom zúčastnených osôb v zmysle ich individuálnej platobnej preferencie. Táto skupina sa ďalej člení na metódy orientované na stranu producenta a spotrebiteľa.
Výnosovo orientované prístupy
Metódy orientované na stranu producenta Metódy orientované na stranu spotrebiteľa
 • Metódy úspory nákladov
 • Metódy dôchodku producenta
 • Metódy tvorby hodnoty v užšom zmysle
Priame postupy Nepriame postupy
 • Podmienená oceňovacia metóda (CVM)
 • Metódy trhových cien
 • Metódy sprostredkovaných trhových cien
 • Metódy hrubých výdavkov
 • Metódy cestovných nákladov
 • Ocenenie krivky dopytu
 • Metódy vstupnej ceny
 • Metódy časových výnosov
 • Hedonic Price Method
Metodické princípy a požiadavky metódy znížených výnosov a znížených nákladov
Metóda znížených výnosov a zvýšených nákladov oceňuje hodnotu statkov z pohľadu producenta, ktorého úlohou je daný statok v požadovanom množstve zabezpečiť. Metódu je možné objasniť na príklade lesného podniku pri produkcii statku „ochrana biodiverzity“. Z pohľadu podnikového hospodárstva je lesný podnik podnikom, ktorý môže produkovať rozličné statky. Sú to predovšetkým statky, ktorých predaj je možné realizovať na trhu (drevo, vianočné stromčeky, poplatkový odstrel zveri a i.) a na druhej strane verejné statky, resp. pozitívne externality, akými sú ekologické a environmentálne funkcie lesa, označované tiež ako verejnoprospešné funkcie lesa (pôdoochranná, vodohospodárska, rekreačná a i.). Produkcia dreva, ako produkcia verejnoprospešných funkcií spôsobujú lesnému podniku náklady. Medzi produkciou jednotlivých statkov je interná konkurencia, čo znamená, že zvýšenie produkcie jedného statku obyčajne zapríčiňuje zníženie množstva, prípadne kvality statku. Podstatou metódy znížených výnosov a zvýšených nákladov je kvantifikovať znížené výnosy lesného podniku z predaja dreva a zvýšené náklady spojené s produkciou biodiverzity. Suma znížených výnosov a zvýšených nákladov predstavuje hodnotu statku „ochrana biodiverzity“. Z pohľadu producenta táto hodnota predstavuje minimálnu požiadavku, za ktorú je producent ochotný dané množstvo statku ŽP produkovať (Šálka a kol., 2008).
V súčasnosti sa na Slovensku uplatňujú dva prístupy v oceňovaní verejnoprospešných funkcií – atomistické a globálne, resp. súhrnné. Atomistické prístupy oceňujú úžitok každej dostatočne definične a vecne identifikovateľnej verejnoprospešnej funkcie. Podstatou je definovanie úžitku jednotlivých funkcií a jeho vyjadrenie v technických a napokon v hodnotových jednotkách. Pri globálnom oceňovaní verejnoprospešných funkcií sa jedná naopak o ocenenie združeného efektu verejnoprospešných funkcií na väčšom území na základe typologických, ekologických, resp. iných integrujúcich kritérií.
Hodnotenie fukcií lesa – Ing. Miroslav Kovačík, PhD.