ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekonomika lesného hospodárstva » Oceňovanie lesov » Hodnotenie drevo-produkčnej funkcie lesa
+421 45 53 14 111
investment

Hodnotenie drevo-produkčnej funkcie lesa

V súčasnosti sa proces hodnotenia lesného majetku (drevo produkčná funkcia) riadi vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (pre PPU je to vyhláška MP SR č.38/2005 Z. z.) v znení vyhlášky MS SR č. 605/2009 Z. z. Táto vyhláška ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom.

Foto: Ing. Jozef VLADOVIČ PhD.

Stanovenie všeobecných hodnôt lesného pozemku je založené na potenciálnej úrodnosti (kvalite pôdy, klimatickým charakteristikám) pozemku – parcely, ktorá sa vyjadruje produkčným ukazovateľom ako je bonita cieľovej dreviny na základe návrhu cieľového zastúpenia drevín pre jednotlivé identifikátory v rámci lesnej oblasti. Tieto identifikátory zodpovedajú ekologickým, hospodárskym, lesníckym a ekonomickým princípom LH. Poloha lesného pozemku oproti tzv. priemernej polohe lesov Slovenska (lepšia resp. horšia) sa vyjadrí faktorom polohy prostredníctvom približovacej a odvoznej vzdialenosti. Takto stanovený súčet, tzv. východisková hodnota lesného pozemku, sa prenásobí koeficientom polohovej diferenciácie (súčin koeficienta všeobecnej situácie ktorý zohľadňuje špecifiká využiteľnosti, schopnosti dosahovania výnosu a predajnosti samostatne pre lesný pozemok a lesný porast).

Všeobecná hodnota lesného porastu vychádza zo skutočných charakteristík porastu, ktorými sú: rubná doba, skutočné zastúpenie drevín, vek porastu, jeho zakmenenie, bonita drevín v poraste, poškodenie porastu (cez poškodenie  asimilačných orgánov je stanovené percentuálne poškodenie dreva na pni) a skutočná zásoba porastu. Tak ako u všeobecnej hodnoty pozemku sú zohľadnené dopravné vzdialenosti porastu ako aj koeficient polohovej diferenciácie porastu. Uvedeným spôsobom sa stanoví cena dreva na pni bez nákladov na približovanie, manipuláciu,  odvoz a prípadne i vagónovanie dreva na expedičnom sklade. Súčet všeobecných hodnôt lesného pozemku a lesného porastu udáva všeobecnú hodnotu lesa.

Foto: Ing. Jozef VLADOVIČ PhD.

V súčasnosti vychádza stanovenie hodnôt lesa priamo z databázy platných programov starostlivosti o les a to buď bez aktualizácie vstupných charakteristík (pre potreby stanovenia hodnôt lesa veľkých skupín vlastníctva a užívania, napr. pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva SR), alebo s ich aktualizáciou.

V blízkej budúcnosti sa neočakávajú výrazné zmeny v metódach a postupoch oceňovania lesa a jeho drevo produkčnej funkcie všeobecnými hodnotami – z toho vyplýva aj potreba zachovania možnosti preberať vstupné údaje z databáz platných programov starostlivosti o les (PSoL) k oceneniu lesa pre potreby znalcov buď priamo, alebo po ich aktualizácii (využitie údajov z Lesnej hospodárskej evidencie) vplyvom hospodárskej činnosti v jednotkách priestorového rozdelenia lesa (dielec, porast), alebo pôsobením náhodných faktorov prostredia (biotických, abiotických), ktoré menia a ovplyvňujú  vstupné taxačné charakteristiky v jednotkách priestorového rozdelenia lesa platných  PSoL v závislosti od dĺžky pôsobenia a ich rozsahu.