+421 45 53 14 111
investment

Ekonomická hodnota služieb poskytovaných lesnými ekosystémami

Nasledujúce tabuľkové prehľady sú prevzaté z publikácie Douglasa J. Kriegera, Ph.D. Economic Value of Forest Ecosystem Services: A Review , ktorá sa zaoberá  ekonomickou hodnotou služieb poskytovaných lesnými ekosystémami v USA.
 
Rozsah odhadovaných hodnôt služieb poskytovaných lesnými ekosystémami v jednotlivých regiónoch USA
Služba
USA
Skalnaté hory
Juhovýchod
Pacifický severozápad
Severovýchod
Juhozápad
Povodia
Kvantita
$0,26-$50,86/akrová stopa*
$4,07-$940/ akrová stopa*
$57/domácnosť/rok
 
 
 
Kvalita
$64,16/domácnosť/rok
 
 
$920 000-$3,2 mil/rok
$729 000-$35 mil/rok
 
Stabilizácia pôdy
 
 
$1,94/tona
$5,5 mil /rok
 
$90 000
Kvalita ovzdušia
 
 
 
 
 
$4,16/strom (mesto)
Regulácia klímy a viazanie uhlíka
$1-$6 miliárd/rok
 
 
 
 
$20,75/strom (náklady na klimatizáciu)
Biologická diverzita
$4-$54 miliárd
 
 
 
 
 
Rekreácia
Ekonomické prínosy
$1,3-$110 miliárd (štátne lesy)
$736 mil (divočina)
$6 miliárd celkove;
$407 mil poľovníctvo
$1 miliarda (rybárstvo)
 
 
Pobyt v divočine
$600 mil/rok
$14/
návštevný deň
$12/ návštevný deň
 
$29 mil/rok
 
Poľovníctvo a rybárstvo
 
$2,07-$12,3 mil
$237-$637 mil
 
 
$13-$25/jeleň
Nedrevné produkty
 
 
$300mil/rok
 
 
$910 000/
rok
Kultúrne hodnoty
Estetika a pasívne využívanie
$280 mil/rok
$14-$92/domácnosť/rok
$12-$99/domácnosť/rok
$48-$144/domácnosť/rok
$4,5-$167 mil
 
Ohrozené druhy
$2-$3,7 miliárd/rok
 
 
$15-$95/domácnosť/rok
 
$40/domácnosť/rok
Kultúrne dedičstvo
 
 
 
 
 
$4,5 mil
* Akrová stopa (acre-foot) = objem vody, ktorý by pokryl 1 aker do hĺbky 1 stopy  (43 560 kubických stôp resp. 1233,5 kubických metrov)
 
Nedrevné komerčne využiteľné lesné produkty
 
Medzi nedrevné lesné produkty patria napr. lesné plody, huby, zeleň do kytíc, liečivé  resp. jedlé rastliny ale aj voľne žijúce druhy živočíchov. Celý sektor nedrevných produktov naviazaný na vládne lesy v štátoch Oregon a Washington napr. zarobil v roku 1989 na tržbách z predaja 128 mil. US $. V sektore bolo v tom čase zamestnaných približne 10 000 ľudí. Lesné ekosystémy zohrávajú kľúčovú úlohu vo  vytváraní priaznivých biotopov pre lososovité druhy rýb. V niektorých oblastiach USA majú tieto druhy významnú komerčnú a rekreačnú hodnotu a výrazný ekonomický dopad na miestne hospodárstvo. V juhovýchodnej Aljaške bolo v roku 1987 ulovených viac ako 14 miliónov jedincov 5 druhov lososovitých rýb s trhovou hodnotou prekračujúcou 71.8. mil. US$. V roku 1984 odvetvie priamo zamestnávalo 1496 zamestnancov.
 
Kvantita vody – odhadovaná hodnota služieb poskytovaných lesmi v USA
 
 
Geografický rozsah
Základ pre hodnotenie
Odhad hodnoty*
Severovýchod USA
 
 
 
Reid (1999)
Moskowitz a Talberth (1998)
New Your City
Náklady na ochranu a zlepšenie kvality vody  v zalesnených povodiach
$1,4 miliardy
Lerner a Poole (1999)
New Jersey
Náklady na ochranu a zlepšenie kvality vody  v zalesnených povodiach
$55 mil
Reid (1999)
Portland, Maine
Náklady na ochranu a zlepšenie kvality vody  v zalesnených povodiach
$729 000/rok
Pacifický severozápad USA
Reid (1999)
Portland, Oregon
Náklady na ochranu a zlepšenie kvality vody  v zalesnených povodiach
$920 000/rok
Moskowitz a Talberth (1998)
Salem, Oregon
Náklady na čistenie vody znečistenej eróziou v postihnutých povodiach
 
Mesto Salem
 
Mitsubishi Corporation
 
 
 
 
$2,2 mil +$3,2 mil ročné prevádzkové náklady
$2 mil
Skalnaté hory
Sutherland a Walsh (1985)
Montana
Rekreačné a pasívne využívanie kvalitných vodných zdrojov
$64,16/domácnosť/rok
*Rozsah hodnôt  do veľkej miery závisí od počtu obyvateľov, ktorí sú zásobovaní vodou z povodí.
 
Rekreačná a návštevnícka hodnota lesov
 
Lesy ponúkajú celú škálu rekreačných príležitostí resp. hodnôt (turistika, pozorovanie vtákov a voľne žijúcich druhov zveri, horské bicycle, bežecké lyžovanie a pod.) a sú dôležitým životným prostredím pre mnohé druhy poľovnej zveri a rýb vyhľadávaných poľovníkmi a športovými rybármi. Na rekreačné využívanie lesov sú priamo naviazané príjmy a pracovné miesta v cestovnom ruchu a službách, tieto príjmy sa však žiadnym spôsobom nepremietajú do ekonomických ukazovateľov v LH, hoci les je základným predpokladom ich realizácie.
 
 
Geografický rozsah
Základ pre hodnotenie
Odhad hodnoty
USA
Moskowitz a Talberth (1998)
Všetky vládne lesy
Ekonomické prínosy z rekreácie vo vládnych lesoch
$6,8 mil v 1993 a 139 000 pracovných miest v 1996
Dunkiel and Sugarman (1998)
Všetky vládne lesy
Príspevok rekreácie vo vládnych lesoch k HDP
$110 miliárd /rok
Moskowitz a Talberth (1998)
Všetky vládne lesy
Celková ekonomická hodnota rekreačného rybolovu
$1,3 -$2,1 miliárd v 1996
Moskowitz a Talberth (1998)
Všetky vládne lesy
Celková ekonomická hodnota z aktivít naviazaných na rybárstvo
$1,4 -$2,9 miliárd
Loomis a Richardson (2000)
42 mil akrov vládnych lesov bez cestnej siete
Agregovaná denná hodnota za návštevníka lesov bez cestnej siete
 
Ekonomické prínosy z rekreácie v lesoch bez cestnej siete
 
$600 mil / rok
 
 
 
$1,49 miliárd a 23 700 pracovných miest
Skalnaté hory
Loomis (1992)
Montana – záujmová oblasť v divočine
Hodnota ochrany divočiny vo vzťahu k lovu losa
$108/výlet
$12,3 mil celkove
Loomis (1992)
Montana – záujmová oblasť v divočine
Súčasná hodnota rekreačného rybárstva súvisiaca z ochranou divočiny (cestovné náklady)
$2,07 mil v 1978$
Walsh a Loomis (1989)
Colorado
Úžitková hodnota z ochrany divočiny (transfer prínosov)
$14/ návštevník / deň
Yuan a Christensen (1992): Power (1992)
Montana
Ekonomické prínosy z rekreácie ovplyvnenej  existenciou divočiny
Celkove $736 mil v priamych výdavkoch a 12 000 pracovných miest
Juhovýchod USA
Walsh a Loomis (1989)
Virginia
Úžitková hodnota z ochrany divočiny
$12/ návštevník / deň
Moskowitz a Talberth (1998)
Južná časť Appalačského regiónu
Výdaje na loveckú výstroj a polovačky
$ 1,3 miliardy v 1988
Moskowitz a Talberth (1998)
Južná časť Appalačského regiónu
Rekreačný rybolov
$237 -$637 mil v 1997
Barnhill (1999)
Vládne lesy v južnej časti Appalačského regiónu
Ekonomické prínosy z rekreačného rybolovu
$407 mil
Barnhill (1999)
Vládne lesy v južnej časti Appalačského regiónu
Celkový ekonomický prínos z poľovníctva a pozorovania voľne žijúcich zvierat
$594 mil a $407 mil v 1996
Barnhill (1999)
Vládne lesy v južnej časti Appalačského regiónu
Ekonomické prínosy z rekreácie vo vládnych lesoch
$6 miliárd ročne
Severovýchod USA
Gilbert a kol.(1992)
Lye Brook divočina, Vermont
 
Celá východná divočina
Využiteľná hodnota chránenej divočiny
 
Lye Brook oblasť
 
Celá východná divočina
$29 mil celkove
 
 
Priemerná ochota platiť $9.04/domácnosť/rok
 Priemerná ochota platiť $10.42/domácnosť/rok
Pacifický Severozápad USA
Moskowitz a Talberth (1998)
Federálna pôda v Columbia River Basin
Celkové výdavky na poľovníctvo
$150 mil
Moskowitz a Talberth (1998)
Vládne lesy pacifického Severzápadu
Ekonomické prínosy z komerčného a rekreačného rybárstva
$1 miliarda a 60 000 pracovných miest ročne
Juhozápad USA
Livengood (1983)
Texas
Zážitková hodnota z pozorovania poľovačky na jelene (cestovné náklady na pôžitok)
$25 za 1 jeleňa, $13 za druhého jeleňa
 
Kultúrne hodnoty lesov
 
Kultúrne hodnoty súvisiace s lesnými ekosystémami v sebe zahrňujú ich estetické hodnoty a hodnoty vyplývajúce z ich samotnej existencie. Tiež sem patria hodnoty, ktoré ľudia prisudzujú lesom ako prostrediu a útočisku ohrozených druhov, ktoré by inak nemali šancu v živote v divočine vidieť resp. stretnúť.
 
 
Geografický rozsah
Základ pre hodnotenie
Odhad hodnoty
USA
Loomis a Richardson (2000)
Vládne lesy bez cestnej siete
Pasívne úžitkové hodnoty oblastí bez cestnej siete
$280 mil/rok
Juhovýchod USA
Barnhill (1999)
Blue Ridge Parkway
Severná Karolína a Virgínia
Ekonomické prínosy zo scenérie lesov
$1,3 miliardy – príjmy z turistikého ruchu, $98 mil – príjmy z daní, 26 500 pracovných miest
Haefele  a kol. (1992)
Aldy a kol.(1999)
Severná Karolína
Využívanie a pasívna hodnota z existencie zdravých lesov
$18 -$99/domácnosť/rok
Walsh a Loomis (1989)
Virginia
Využívanie a pasívna hodnota z existencie divočiny
$12/ deň aktívneho využívania, $12/ deň pasívneho využívania
Skalnaté hory
Walsh a kol. (1990)
Colorado
Využívanie a pasívna hodnota z existencie zdravých lesov
$47/domácnosť/rok, $13-rekreácia,  $10 – potenciálna možnosť návštevy, $10 – existencia $14 prírodné dedičstvo
Walsh a Loomis (1989)
Colorado
Využívanie a pasívna hodnota z existencie divočiny (1,4 -10 mil akrov)
$14 -$32/domácnosť/rok
Walsh a Loomis (1989)
Utah
Využívanie a pasívna hodnota z existencie divočiny (2,7 – 16,2 mil akrov)
$53 -$92 /domácnosť/rok
Walsh a Loomis (1989)
Colorado
Využívanie a pasívna hodnota z existencie divočiny
$25,30/domácnosť/rok na ochranu 5 mil akrov – celková hodnota existencie chránenej divočiny – $28 mil.
Walsh a Loomis (1989)
Wyoming
Pasívna hodnota divočiny – 5 mil akrov
$8,40-$46 /domácnosť/rok
Pacifický Severozápad USA a Kalifornia
Moskowitz a Talberth (1998)
Západné štáty
Hodnota samotnej existencie primárnych lesov
$48-$144 /domácnosť/rok
Rubin a kol. (1991)
Oregon, Washington, Kalifornia, USA
Hodnota biotopov pre ochranu ohrozených druhov
Celková hodnota $1,5 miliardy/rok: $34,84 /domácnosť/rok (Washington), $36,91 (Oregon),  $20,88 (Kalifornia), $15,21 (USA)
Loomis a kol.(1994)
Oregon
Hodnota ochrany biotopov primárnych lesov  poskytujúcich útočisko pre druh sovy Strix occidentalis caurina
$90 /domácnosť/rok
Hagen a kol. (1992)
Oregon
Hodnota ochrany biotopov primárnych lesov  poskytujúcich útočisko pre druh sovy Strix occidentalis caurina
$95/domácnosť/rok
Howard (1997)
Washington
Alternatívne náklady na ochranu ohrozených druhov
$17 411/aker
Severovýchod USA
Gilbert a kol. (1992)
Vermont a východné štáty
Pasívna hodnota zo samotnej existencie divočiny
$5,7mil pre obyvateľov Vermontu; $167 mil pre všetkých obyvateľov východných štátov
Fausold (1999)
Massachusetts
Náklady za náhradu rozlohy verejných lesov
$4,5 mil za 36 akrov
Horný stredozápad USA
Champ a kol (1997)
Wisconsin
Celková pasívna hodnota zo samotnej existencie divočiny
$7 mil (obyvatelia Wisconsinu)
Juhozápad USA
Loomis a Ekstrand (1997)
Arizona, Colorado, New Mexico, Utah
Hodnota ochrany primárnych lesov – biotopov Strix occidentalis lucida
$40,49/ domácnosť/rok
Moskowitz a Talberth (1998)
Juhozápad
Hodnota samotnej existencie ohrozených druhov
$2,0 – $3,7 miliardy (USA)