+421 45 53 14 111
investment

Oceňovanie lesov

Lesy už od nepamäti človeku poskytovali mnohoraké úžitky a služby. V začiatkoch ľudskej civilizácie slúžili ako hlavný zdroj obživy, poskytovali ľudom úkryt a útočisko pred nepriazňou počasia, boli zdrojom dreva pre výrobu nástrojov, stavbu obydlí a lodí, drevo bolo dlho hlavným zdrojom energie (dokonca aj pre hutníctvo) a prírodnou lekárňou. Kvôli vyčerpaniu lesných zdrojov zanikali v minulosti celé civilizácie. Už v tých časoch začínal byť les aj zdrojom poznania a inšpirácie.  Aj v súčasnosti lesy spoločnosti poskytujú celú škálu služieb a úžitkov, zmenili sa však priority, ich charakter a miera dôležitosti. V súčasnosti sa úloha lesov stále chápe najmä vo vzťahu k produkcii drevnej hmoty resp. biomasy pre energetické účely. Zároveň sa však do popredia dostávajú aj mimoprodukčné funkcie lesov, ktoré v rôznej miere plnia všetky lesy bez ohľadu na vlastníctvo a kategóriu. Tieto funkcie sú tradične považované za voľne dostupné služby resp. tovary. K najvýznamnejším mimoprodukčným funkciám lesov patria vodohospodárska, vodoochranná, protilavínová, pôdochranná (ochrana pred eróziou) a rekreačná. V dôsledku celosvetových zmien klímy sa čoraz viac do popredia dostáva úloha lesov v kolobehu uhlíka v prírode, najmä ich schopnosť uhlík dlhodobo viazať.

Jediná z funkcií, ktorá je v súčasnosti finančne jednoznačne vyjadriteľná je produkcia drevnej hmoty resp. biomasy. Ostatné verejnoprospešné funkcie lesov sú prevažne považované za verejné statky a preto nemajú priradenú určitú trhovú cenu resp. hodnotu. Nie sú predmetom obchodu a nie je predpoklad, že v najbližšej budúcnosti dôjde k vzniku trhov takýchto statkov a služieb. Mnoho environmentálnych statkov a služieb v skutočnosti predstavuje spoločné vlastníctvo (common property) resp. sa jedná o voľne prístupné zdroje (open access).