ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekonomika lesného hospodárstva » Nájom lesných pozemkov » Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov
+421 45 53 14 111
investment

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov

Novela vyhlášky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyhláškou č. 143/2020 Z. z.), účinná od 01.01.2021, upravila vzorce na výpočet koeficientu Kc.

Zverejňujú sa dva koeficienty, a to koeficient vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a koeficient vývoja priemerných cien a nákladov pre listnaté dreviny (KClis), tieto koeficienty sú určené na základe údajov informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31. 12.2019.

Hodnota koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov

pre ihličnaté dreviny, KCihl  platná od 01.01.2021 je  0,82.

Hodnota koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov

pre listnaté dreviny,  KClis  platná od 01.01.2021 je 1,20.

Od 1.1.2021 je k určeniu vlastnej hodnoty koeficientu Kc, podľa vzorca uvedeného vo Výstupe č. 7 prílohy vyhlášky, potrebné za každý porast, ktorý je predmetom nájomného vzťahu zistiť  konkrétne údaje z programu starostlivosti o lesy, alebo z projektu starostlivosti o les, a to údaje o zastúpení ihličnatých drevín (%ihl) v lesnom poraste a o zastúpení listnatých drevín (%lis) v lesnom poraste (pre ktorý sa určuje nájom). Následne sa tieto údaje vložia do vzorca pre určenie konečnej hodnoty koeficientu Kc platného pre daný porast; vzorec je uvedený nižšie.

Každý subjekt, ktorý bude určovať výšku nájomného k lesným pozemkov podľa vyhlášky č. 207/2019 Z. z. v znení vyhlášky č. 143/2020 Z. z.  (Výstupu č. 7 prílohy vyhlášky) si hodnotu koeficientu Kc vypočíta  sám, a to tak, že hodnotu KC určí  ako vážený aritmetický priemer zverejnených hodnôt koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis), s doplnením vlastných údajov o zastúpení ihličnatých drevín (%ihl) a listnatých drevín (%lisv lesnom poraste, ktorý je predmetom nájmu, nasledovne:

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (Kc), určený podľa postupu uvedeného vo Výstupe č. 7 prílohy vyhlášky č. 207/2019 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch bol určený na základe údajov z Informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31.12.2019 a  predstavuje hodnotu

                                                                                                            Kc = 1,11

Zverejnený koeficient sa ako hodnota vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) bude pri výpočte nájomného uplatňovať od 1.8.2020 do 31.12.2020.

S účinnosťou od 1.1.2021 došlo, na základe novely vyhlášky č. 207/2019 Z. z., k úprave postupu výpočtu koeficientu Kc podľa Výstupu č. 7 prílohy tejto vyhlášky. 

Z uvedeného dôvodu sa od 1.1.2021 hodnota tohto koeficientu určí iným spôsobom.​

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (Kc), určený podľa postupu uvedeného vo Výstupe č. 7 vyhlášky č. 207/2019 Z. z.  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch bol určený na základe údajov z Informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31.12.2018 a  predstavuje hodnotu

Kc = 0,99.

Zverejnený koeficient sa ako hodnota vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) bude pri výpočte nájomného uplatňovať dovtedy, kým nebude zverejnený nový koeficient po uplynutí príslušného kalendárneho roka a spracovaní podkladov potrebných na jeho určenie.​​

 

 
​Zverejnená hodnota koeficientu Kc sa uplatňuje pri výpočte nájomného za nájom lesných pozemkov uzatváraný v období od 1.8.2019 do 31.07.2020.