+421 45 53 14 111
investment

Hodnota a intenzita využívania výrobných faktorov a hospodársky výsledok

Intenzita využívania výrobných faktorov
Intenzitu využívania výrobných faktorov v rokoch 2011 a 2012 uvádza tabuľka. Z uvedených faktorov v roku 2012 iba mzdové náklady dosiahli vyššiu intenzitu ako v predošlom roku. Pri raste nákladov výroby indexom 0,919 vzrástli tržby a výnosy len indexom 0,908.
 
Tabuľka: Intenzita využívania výrobných faktorov v nominálnej hodnote bežného roka (EUR.ha-1)
Ukazovateľ
Roky
Index rastu 2012/2011
2011
2012
Tržby a výnosy
270,52
245,70
0,908
Z toho dotácie na lesnícku činnosť
22,02
13,69
0,621
Náklady výroby
246,46
225,74
0,916
Materiálové náklady vrátane odpisov
151,54
125,89
0,831
Odpisy
14,62
13,32
0,911
Mzdové náklady
43,71
45,76
1,047
Prameň: Rozborové štandardy št. podnikov LH, NLC – LVÚ Zvolen(Osobitný zisťovací dotazník od vlastníkov a užívateľov lesa), Les (MP SR) 5-01
Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok lesnej výroby tvorí rozdiel príjmov z predaja dreva, ostatnej lesnej produkcie, lesníckych služieb a nákladov pestovnej, ťažbovej činnosti a ostatnej lesnej produkcie. Podrobnejšie údaje o hospodárskom výsledku subjektov LH SR uvádzajú nasledujúce tabuľky.
 
Tabuľka: Hospodársky výsledok subjektov lesného hospodárstva SR
Ukazovateľ
Meracia jednotka
Rok
2009
2010
2011
2012
HV štátnych lesných podnikov
tis. EUR
137
2 047
15 189
13 091
HV neštátnych lesných podnikov
13 350
16 063
33 213
27 068
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
 
 
Tabuľka: Hospodársky výsledok subjektov LH SR prepočítaný na meraciu jednotku
Užívatelia lesov
Meracia jednotka
Rok
2009
2010
2011
2012
Štátne organizácie lesov
EUR.ha-1 lesa
0,12
1,91
14,21
12,35
EUR.m-3 ťažby
0,02
0,36
3,11
2,94
Neštátne subjekty
EUR.ha-1 lesa
14,67
18,57
38,13
30,76
EUR.m-3 ťažby
3,61
3,85
7,24
6,96
Priemer za všetky lesy
EUR.ha-1 lesa
6,71
9,01
24,06
19,96
EUR.m-3 ťažby
1,46
1,89
5,11
4,88
Prameň: NLC – LVÚ Zvolen