investment

Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve

1. Tržby za drevo
V roku 2012 sa predalo o 1 106 tis. m3 (12,0 %) menej dreva vrátane reziva prepočítaného na guľatinu ako v predošlom roku. Objem predaja predstavoval 98,5 % z objemu realizovanej ťažby. Zvyšok dreva sa použil na vlastnú výrobnú spotrebu alebo zostal na zásobách jednotlivých lokalít. Tržby za drevo klesli o 9,59 %, z toho v štátnom sektore o 6,72 % a v neštátnych lesoch o 12,60 %. Výraznejšie zníženie tržieb za drevo, v dôsledku zníženia objemu predaja, tlmilo zvýšenie priemerného speňaženia dreva o 1,85 %.
 
Tabuľka: Tržby za drevo v lesnom hospodárstve SR v bežných cenách (mil. EUR)
Subjekty užívania lesov
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Štátne organizácie LH
86,44
153,39
253,44
220,22
222,07
207,14
Neštátne subjekty
82,42
123,48
156,66
211,35
184,71
Spolu
86,44
235,81
376,92
376,88
433,42
391,85
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
 
2. Ostatné tržby a výnosy
Ostatné tržby a výnosy LH celkom poklesli medziročne o 7,43 %.Pokles tejto položky tržieb a výnosov nastal v sektore štátnych lesov (1,69 %), v neštátnych lesoch tržby vzrástli o 2,82 %. Tento zdroj príjmov zahrňuje tradične predaj produktov ostatnej lesnej produkcie, vrátane sadeníc, semena lesných drevín, zveriny a pod. Ďalej zahrňuje výrobky pridruženej výroby, ako aj čiastku zhodnotenia guľatiny vo vyrobenom rezive pre trhové účely a poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, strojárskej a ostatnej výroby. Zahrňuje tiež výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, výnosy finančného kapitálu a cenných papierov.
 
Tabuľka: Ostatné tržby a výnosy v LH SR v bežných cenách (mil. €)
Subjekty užívania lesov
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Štátne organizácie LH
63,96
62,50
68,81
66,90
73,20
63,91
Neštátne subjekty
23,07
11,65
35,04
37,62
38,68
Spolu
63,96
85,57
80,46
101,94
110,82
102,59
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01