investment

Postavenie lesného hospodárstva v národnom hospodárstve SR

V roku 2012 pokračoval priaznivý trend v spracovaní a likvidácii následkov podkôrnikovej kalamity v ihličnatých porastoch. Podiel náhodných ťažieb dosiahol 42,57 % z celkovej ťažby (3 504 375 m3), čo je oproti roku 2011 menej o 1 487 285 m3. Znižovaním podielu náhodných ihličnatých ťažieb bol znížený aj celkový objem ťažby (8 232 019 m3). Tento trend spôsobil zhoršenie ekonomickej situácie obhospodarovateľov lesov – zníženie dodávok dreva a následný pokles tržieb za drevo o 41,6 mil. EUR a hospodárskeho výsledku o 8,2 mil. EUR. Hodnota HDP LH v roku 2012 v bežných cenách vzrástla oproti minulému roku o 13,04 %. To sa prejavilo aj zvýšením podielu LH SR na HDP hospodárstva SR o 0,03 % na 0,36 %. Investície v LH zaznamenali pokles o 9,7 % a ich podiel na investíciách hospodárstva SR medziročne poklesol o 0,02 % na 0,18 %. Evidovaný počet zamestnancov v LH SR je od roku 2010 stabilizovaný, podiel oproti hospodárstvu SR sa medziročne nezmenil. V dôsledku postupného prechodu takmer všetkých kategórie zamestnancov R do podnikateľskej sféry poskytujúcej služby lesníctvu sa od roku 2010 zmenila dlhodobá nepriaznivá disparita medi platmi v v LH a hospodárstve SR. Priemerná mesačná mzda v LH bola v roku 2012 vyššia o 57 EUR (v roku 2011 bola vyššia o 64 EUR) oproti hospodárstvu SR. Rozdiel sa medziročne znížil o 1,13 % na 107,01 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.
 
Tabuľka: Vývoj vybraných ukazovateľov hospodárstva SR a lesného hospodárstva
Ukazovateľ
 
Meracia
jednotka
(m. j.)
Rok
1990
2000
2005
2010
2011
2012
HDP v bežných cenách
mld. €
9,24
30,17
47,80
65,91
69,06
71,46
z toho: LH
0,09
0,17
0,28
0,22
0,23
0,26
Investície v bežných cenách
mil. €
2 315
10 065
12 505
13 390
15 477
15 392
z toho: LH
18
17
31
32
31
28
Zamestnanci (pracovníci)
tis. osôb
2 459
2 102
2 216
2 154
2 208
2 209
z toho: LH
36
22
13
91)
91)
91)
Priemerná mesačná mzda
109
379
573
769
786
805
z toho: LH
113
334
516
676
8502)
8622)
Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, NLC – LVÚ Zvolen
Vysvetlivky: HDP – hrubý domáci produkt, LH – lesné hospodárstvo
Vypracoval: NLC – LVÚ Zvolen
1) Ďalších približne 9 tis. osôb pracovalo v neštátnych lesníckych subjektoch a dodávateľských firmách
ako zamestnanci a živnostníci.
2) Zahŕňa hlavne technicko-hospodárskych pracovníkov lesných podnikov, nie je v nej započítaná priemerná
mzda zamestnancov dodávateľských firiem (prevažne robotníci)
 
V roku 2012 odviedlo LH, resp. podmienilo odvod daní do rozpočtu štátu vo výške 54,37 mil. EUR. Okrem toho zaplatili právnické i fyzické subjekty odvody sociálnym poisťovniam a do ďalších fondov okolo 35 mil. EUR. V polohe pohľadávok možno klasifikovať nedoriešené finančné vzťahy vo forme ujmy vlastníkom a obhospodarovateľom lesa, vyplývajúce z uplatňovania zákonov alebo rozhodnutí orgánov štátnej správy. Ich čiastka sa modelovo pohybuje okolo 43 mil. EUR ročne. Významnú položku okolo 17 mil. EUR tvoria aj škody z imisného a iného antropogénneho poškodzovania lesov. Z predaja dreva v roku 2012 získalo LH 79,25 % všetkých svojich tržieb a výnosov. Evidovaná ťažba sa medziročne znížila o 13 % a predaj dreva o 12 %. Tržby z predaja dreva sa v dôsledku toho znížili o 9,59 % napriek zvýšeniu priemerného speňaženia dreva o 1,85 %. Tržby za drevo, spolu s ostatnými tržbami a výnosmi, vrátane podpory na lesnícku činnosť vo verejnom záujme (27,54 mil. EUR), vytvorili kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 40,16 mil. EUR.
 
Tabuľka: Vývoj vybraných ukazovateľov charakterizujúcich vzťah lesného hospodárstva SR k štátnemu rozpočtu
Ukazovateľ
Skutočnosť roku (mil. Sk)
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Tržby a výnosy
150,40
321,38
457,38
478,82
544,24
494,44
Náklady
143,60
315,24
433,55
460,71
495,84
454,28
Hospodársky výsledok (zisk +, strata -)
6,80
6,14
23,83
18,11
48,40
40,16
Štátna podpora na lesnícku činnosť
33,43
16,83
0,83
40,14
44,30
27,54
Podiel v tržbách
a výnosoch v %
zisk
4,52
1,91
5,20
3,78
8,89
8,12
štátna podpora
22,22
5,24
0,18
8,38
8,14
5,57
Prameň: NLC – LVÚ Zvolen, MP SR