+421 45 53 14 111
investment

Podpora lesného hospodárstva z verejných zdrojov

Podpora z verejných zdrojov sa rozlišuje jednak do LH (štátne organizácie tohto odvetvia a neštátny sektor) a do lesníctva. Lesníctvo zahrňuje aj orgány ŠSLH a ostatné organizácie. V roku 2012 bola do lesníctva z verejných zdrojov SR a zo štrukturálnych fondov EÚ poskytnutá čiastka 33,7 mil. EUR, z toho do LH čiastka 27,5 mil. EUR.
 
Tabuľka: Prehľad o poskytnutí verejných zdrojov do lesníctva v tis. EUR
Zdroj, nositeľ
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky (investície)
Spolu
Lesné hospodárstvo
Kapitola rozpočtu MP SR
08V0203 – Vyhotovenie PSL
2 279
0
2 279
08V0206 – Starostlivosť o národné parky
1 015
0
1 015
Štátna pomoc
1 950
0
1 950
Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
10 495
9 836
20 331
Iné zdroje
1 703
260
1 963
Spolu LH
17 442
10 096
27 538
Ostatné
NLC Zvolen
2 418
0
2 418
Štátna správa – Okresné úrady
3 558
28
3 586
SLHaSD MP SR
6
0
6
Múzeum Svätý Anton
149
50
199
Spolu ostatné
6 131
78
6 209
Spolu lesníctvo
23 573
10 174
33 747
Prameň: SLHaSD MPRV SR, PPA MPRV SR, Osobitné zisťovanie vykonané v štátnych organbizáciách LH SR
 
V roku 2012 bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov (štátny rozpočet, fondy EÚ a ostatné zdroje) do lesníctva v objeme 33 747 tis. EUR. V roku 2011 verejné zdroje predstavovali 53 089 tis. EUR. Pokles nastal v dôsledku nižšieho čerpania Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ktorý aj v roku 2012 bol hlavným zdrojom verejných prostriedkov v objeme 20 331 tis. EUR (60,2 %, v roku 2011 to bolo 85,1 %). Do tohto objemu bola zahrnutá podpora poskytnutá v rámci lesníckych opatrení „1.4 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov“ a „2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“. „Iné zdroje“ predstavujú podpory poskytované nie cez MPRV SR, napr. VLM SR, Vysokoškolský lesnícky podnik Technickej univerzity Zvolen. Pokles verejných zdrojov sa výraznejšie prejavil v štátnom sektore.
 
Tabuľka: Použitie verejných zdrojov v LH v roku 2012 v tis. EUR
Použitie
Štátny sektor
Neštátny sektor
Spolu
Lesnícka činnosť
651
1 299
1 950
Investície
260
9 836
10 096
Iná činnosť
3 929
11 563
15 492
Spolu
4 840
22 698
27 538
Prameň: SLHaSD MPRV SR, PPA MP SR, Osobitné zisťovanie vykonané v štátnych organizáciách LH SR
 
Vývoj verejných prostriedkov LH od roku 1990 v bežných a stálych cenách je na obrázku.
 
Na podpore LH SR sa od roku 2004 významnou mierou podieľajú finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. V programovacom období rokov 2004-2006 podpora z uvedených zdrojov do LH smerovala z dvoch hlavných programov, ktorými sú SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP P-RV) a Plán rozvoja vidieka (PRV), ktorý sa vypracoval v súčinnosti so SOP P-RV. Tak ako podpora LH v rámci SOP P-RV, tak aj podpora LH v rámci PRV sa financuje z Európskeho poľnohospodárskeho záručného a usmerňovacieho fondu (EAGGF). Tabuľka: Sumárny prehľad o podaných a schválených projektoch ( podpísaná zmluva ) na lesnícke podporovateľné činnosti v rámci SOP P-RV a PRV za jednotlivé regionálne pracoviská PPA ( kumulatívne k 31. 03. 2007 ) v tis. Sk
 
Program
Regionálne pracovisko
Prijaté projekty
Schválené projekty
Počet
Plánované uznané náklady
Verejné výdavky celkom
Počet
Z verejných zdrojov
Celkom
z ES
SOP P-RV (Opatrenie 2.1)
Zvolen
32
262 379
193 680
18
100 900
76 284
Košice
43
170 529
143 406
25
61 107
46 935
Nitra
3
5 159
2 711
1
1 433
1 003
Prešov
71
329 451
302 891
41
138 275
108 175
Trenčín
16
84 146
61 840
12
38 872
28 917
Trnava
0
0
0
0
0
0
Žilina
71
342 627
242 291
36
116 793
86 064
Spolu
236
1 194 291
946 820
133
457 380
347 378
PRV (Opatr. 7 + Opatr. 8)
Bratislava
4
1 093
1 037
2
459
242
Zvolen
8
23 564
23 564
1
1 695
1 356
Košice
1
3 390
3 390
0
0
0
Nitra
0
0
0
0
0
0
Prešov
1
4 786
4 786
1
4 725
3 780
Trenčín
4
6 864
6 864
1
3 356
2 685
Trnava
0
0
0
0
0
0
Žilina
8
20 153
20 153
4
11 436
9 149
Spolu
26
59 850
59 794
9
21 672
17 212
SOP P-RV + PRV
262
1 254 141
1 006 614
142
479 052
364 590

Prameň: PPA