+421 45 53 14 111
investment

Náklady lesného hospodárstva

V druhovom členení nákladov v roku 2012 majú najväčší podiel – 55,8 % z celkových nákladov materiálové náklady vrátane odpisov. Pokles materiálových nákladov o 16,91 % oproti roku 2011 je najmä z dôvodu poklesu ťažieb dreva, ktoré sú v prevažnej miere realizované dodávateľsky.
 
LH je charakteristické vysokým podielom mzdových nákladov (vysoký podiel živej práce). V dôsledku rastu priemerných miezd a objemu prác hlavných výkonov pestovnej činnosti, ktoré v sebe zahŕňajú najväčší podiel živej práce, sa od roku 2010 zvyšuje objem osobných a mzdových nákladov. V roku 2012 medziročne stúpli osobné náklady v LH o 14,39 % a mzdové náklady o 4,72 %.
 
Tabuľka: Vývoj nákladov lesného hospodárstva v bežných cenách, mil. EUR
 
Ukazovateľ
 
1990
 
2000
 
2005
 
2010
 
2011
 
2012
 
Náklady výroby spolu
 
143,60
 
315,23
 
433,55
 
460,71
 
495,84
 
454,28
 
Materiál. náklady vrátane odpisov
 
65,59
 
159,43
 
198,30
 
273,86
 
304,89
 
253,34
 
Odpisy
 
19,78
 
26,99
 
27,70
 
26,82
 
29,42
 
26,80
 
Osobné náklady
 
78,01
 
129,16
 
138,58
 
103,68
 
114,60
 
131,09
 
z toho:mzdové náklady
 
49,46
 
92,58
 
99,09
 
75,02
 
87,94
 
92,09
 
Ostatné
 
 
26,64
 
96,67
 
83,17
 
76,35
 
69,85
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01, Výkaz ziskov a strát Uč POD 2-01
 
V kalkulačnom členení nákladov náklady lesníckych činností v roku 2012 (pestovná a ťažbová činnosť) predstavovali 52,1 % z celkových nákladov, ostatné (obslužné činnosti) náklady mali podiel 24,7 % a režijné náklady 23,2 %.
 
Pokles priamych nákladov pestovnej činnosti bol zapríčinený najmä poklesom ostatných výkonov pestovnej činnosti, rozhodujúce výkony zaznamenali nárast (aj v objeme technických jednotiek – obnova lesa, ochrana lesných porastov, prerezávky a plecie ruby). Aj naďalej je potrebné (z dlhodobého hľadiska) aby časť pôžitkov z lesa bola vo väčšej miere vrátená do lesa v rámci výkonov pestovnej činnosti, aby subjekty obhospodarujúce les nehospodárili na úkor podstaty lesa. Za tým účelom subjekty obhospodarujúce les vytvárajú rezervy na pestovnú činnosť, ktoré v zmysle zákona o dani z príjmu sú odpočítateľnou položkou zo základu dane z príjmu. Okrem toho by štát mal naďalej uplatňovať nástroj na čiastočnú úhradu priamych nákladov pestovnej činnosti, ako náhrady za plnenie ostatných funkcií lesa, za ktoré obhospodarovateľ lesa nemá zaplatené.
 
Tabuľka: Kalkulačné členenie nákladov lesníckych činností v LH, tis. EUR
 
Výkon – činnosť
 
Meracia jednotka
 
Rok
 
2010
 
2011
 
2012
 
Priame náklady pestovnej činnosti
 
tis. €
 
43 898
 
55 688
 
43 252
 
€.m -3 ťažby
 
4,45
 
5,88
 
5,25
 
Priame náklady ťažbovej činnosti
 
tis. €
 
210 471
 
203 859
 
193 545
 
€.m -3 ťažby
 
21,35
 
21,36
 
23,51
 
Ostatné priame náklady
 
tis. €
 
99 696
 
135 079
 
112 192
 
Priame náklady spolu
 
354 065
 
394 626
 
348 989
 
Režijné náklady
 
106 648
 
101 212
 
105 292
 
Náklady celkom
 
460 713
 
495 838
 
454 281
 
Prameň: PIL 2012, Výkaz L-144, Rezortný štatistický výkaz Les 5-01

 

Tabuľka: Priemerné priame náklady vybraných výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti

 

 

Výkon – činnosť

 

Meracia jednotka

 

Rok

 

2011

 

2012

 

Umelá obnova lesa

 

EUR.ha-1 lesa

 

1 233,50

 

1 247,87

 

Starostlivosť o lesné kultúry

 

148,07

 

158,49

 

Ochrana mladých lesných porastov

 

123,31

 

115,11

 

Prerezávky

 

148,09

 

158,54

 

Ochrana lesa

 

2,52

 

1,80

 

Pestovná činnosť

 

EUR.ha-1 lesa

 

27,68

 

21,49

 

EUR.ha-1 ťažby

 

5,88

 

5,25

 

Ťažba dreva

 

EUR.m-3

 

8,13

 

9,29

 

Približovanie dreva

 

7,82

 

8,51

 

Manipulácia dreva

 

2,20

 

2,61

 

Odvoz dreva

 

4,94

 

5,13

 

Ťažbová činnosť

 

EUR.m-3

 

21,36

 

23,51

 

EUR.ha-1 lesa

 

101,35

 

96,18

 

Pestovná a ťažbová činnosť spolu

 

EUR.m-3 ťažby

 

27,24

 

28,76

 

EUR.ha-1 lesa

 

129,03

 

117,67

 

Rozborové štandardy štátnych lesných podnikov

Prameň: NLC-LVÚ Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR (SLHP, PIL) 2013, Správy o LH SR,