investment

Hodnota a intenzita využívania výrobných faktorov a hospodársky výsledok

Objem prác a dodávok investičnej výstavby

Objem prác a dodávok investičnej výstavby dosiahol v roku 2012 v LH 27,7 mil. EUR, čo je oproti roku 2011 pokles o 3,3 mil EUR. (10,7 %). Podiel štátnych organizácií LH na celkovom objeme investičnej výstavby tvoril 61,7 % a neštátnych subjektov 38,3 %. Z celkového objemu tvorili stavebné investície 61 %, stroje a zariadenia 34,4 % a ostatné investície 4,6 %.
 
Tabuľka: Objem investícií v rokoch 2011 a 2012 (tis. EUR)
Druh investície
LH SR
Z toho:
Štátne organizácie LH
Neštátne subjekty
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Stavebné práce
21 783
16 902
9 283
10 461
12 500
6 441
Stroje a zariadenia
8 314
9 506
7 672
6 408
642
3 098
Ostatné
864
1 264
764
197
100
1 067
Spolu
30 961
27 672
17 719
17 066
13 242
10 606
Prameň: Štatistický výkaz Les 5-01