ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekológia a monitoring » Monitoring a inventarizácia lesa
+421 45 53 14 111
ekologia

Monitoring a inventarizácia lesa

Informácie o lesoch Slovenska, ktorými disponuje NLC, predstavujú údaje rôzneho typu, sú získavané rôznymi metódami a pre rôzny účel. Pod slovným spojením „informácie o lesoch“ sa často rozumejú iba údaje, ktoré sú súčasťou informačného systému lesného hospodárstva a vzťahujú sa najmä ku  plánom starostlivosti o lesy, kde sú pre jednotlivé porasty (jednotky priestorového rozdelenia lesa) opisy porastov a plány opatrení, prípadne k iným údajom lesnej hospodárskej evidencie, či rôznych  evidencií a registrov spojených priamo s hospodárením v lesoch.

Na Slovensku – tak ako v iných európskych krajinách – sa realizujú aj ďalšie veľmi dôležité zisťovania týkajúce sa stavu lesov (lesných ekosystémov), ktoré výrazne presahujú hľadisko obhospodarovania lesov. Tieto sú v kompetencii NLC-LVÚ Zvolen, vychádzajú z výberových zisťovaní v sieťach plôch a viažu sa aj na plnenie rôznych medzinárodných záväzkov v súvislosti so stavom a vývojom lesov (napr. kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov). Mnohé údaje sa interpretujú vo vzťahu k Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) alebo napr. pre hodnotenie  vplyvov na ekosystémy podľa Smernice EÚ o národných emisných stropoch (tzv. NEC Directive).   

Spadajú sem najmä Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenska (NIML), Čiastkový monitorovací systém Lesy (ČMS Lesy) a Inventarizácia emisií/záchytov skleníkových plynov v sektore LULUCF.