+421 45 53 14 111
ekologia

Kategorizácia lesov

Lesy vo vzťahu k ľudskej spoločnosti plnia rozličné funkcie. Funkcie lesov sú vo svete chápané rôzne, spravidla však vždy bývajú rozlišované tri hlavné funkcie, resp. ich skupiny:

  •  produkčná funkcia, čiže tvorba produktov, ktoré sú predmetom obchodu,
  •  ochranné funkcie, čiže využívanie schopnosti lesných porastov chrániť iné zložky prostredia (najmä pôdu), 
  •  sociálno-ekonomické funkcie

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretáme s termínom ekosystémové služby, definované ako úžitky, ktoré ľudia získavajú z ekosystémov. Ako vidno z definície, obsah termínu sa značne prekrýva s termínom funkcií lesa, je trochu širší (netýka sa len lesa). Ekosystémové služby sa najčastejšie delia na podporné (t.j. služby potrebné pre ostatné služby, napr. kolobeh živín, fotosyntéza), poskytujúce (produkty), regulačné (t.j. ovplyvňujúce prírodné procesy ako rozklad toxických látok, čistenie vody, ukladanie uhlíka) a kultúrne (nemateriálne služby ako rekreácia, veda).

 

Podľa zákona o lesoch sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania. Členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie.

Aby lesný porast bol schopný plniť danú funkciu, musí byť obhospodarovaný vhodným spôsobom. U niektorých funkcií môže byť vhodné, aby porast ostával neobhospodarovaný, v stredoeurópskych podmienkach sa to však v minulosti stávalo len výnimočne. U iných je zas potrebné udržiavať lesy v požadovanom stave pravidelnými zásahmi. Takéto obhospodarovanie porastov je na Slovensku zabezpečené rozdelením lesov na tri kategórie (ďalej členené na viacero subkategórií):