+421 45 53 14 111
ekologia

Funkcie lesov

Funkcia lesa nezávisí len od subjektívnych požiadaviek človeka, významne (a objektívne) ju limitujú stanovištné podmienky jednotlivých lesných porastov. Preto kategorizácia lesa úzko súvisí so stanovištnou typizáciou a zaradením porastu do kategórie H alebo O jednoznačne vychádza z prevládajúceho typu stanovišťa v tomto poraste. Kategória U tvorí z tohto pravidla určitú výnimku – vyplýva najmä z celospoločenského alebo skupinového záujmu vyjadreného aktom vyhlásenia porastov za lesy osobitného určenia. Určité obmedzenie súvisiace s charakterom stanovišťa však ostáva aj tu, ochranná funkcia je totiž nadradená všetkým ostatným funkciám.

Opatrenia na podporu jednotlivých funkcií lesov

Les a kvantita vody
Ochrana kvality vody
Ochrana pôd pred eróziou
Zosuvy pôdy a les
Ochrana pôd pred veternou eróziou
Rekreácia na lesných pozemkoch
Lesy a ochrana prírody
Sekvestrácia uhlíka
Využívanie lesa pre poľovné účely
Produkcia dreva a nedrevných produktov

Opatrenia na podporu jednotlivých funkcií lesov (komplet na stiahnutie)