ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ekológia a monitoring
+421 45 53 14 111
ekologia

Ekológia a monitoring lesa

Lesy sú nenahraditeľnou zložkou krajiny Slovenska a tvoria kostru ekologickej stability krajiny. Štúdium ekológie lesa poskytuje nevyhnutné východiská pre pochopenie procesov, ktoré v lesných ekosystémoch prebiehajú a funkcií lesa, ktorých poznanie je vo vzťahu človek – les kľúčové. Súbor dôležitých poznatkov o ekológii lesa umožňuje jeho manažment smerujúci k tvorbe ekologicky stabilných ekosystémov, umožňujúcich napĺňanie konceptu multifunkčného lesníctva. Nevyhnutnou súčasťou týchto aktivít je dlhodobé zhromažďovanie, analýza a hodnotenie údajov o rôznych parametroch lesných ekosystémov, ako aj prírodných a antropogénnych faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú, a to formou ich dlhodobého monitoringu.

Bývalý Lesoprojekt Zvolen popri vlastnej hospodárskej úprave lesov takmer od samého počiatku vykonával aj tzv. špeciálne prieskumy. Tieto poskytovali vyhotoviteľom plánu rôzne podklady zabezpečujúce komplexnosť lesných hospodárskych plánov. Asi najvýznamnejším z pôvodných prieskumov bol Stanovištný prieskum (vykonávaný postupne pod rôznymi názvami), ktorý sa zaoberal mapovaním lesných stanovíšť. Výsledkom prieskumu boli mapy lesných typov (mapy potenciálnej vegetácie, resp. stanovištné mapy) a pôdne mapy pre celú výmeru lesov Slovenska s výnimkou vojenských lesov. Ďalšími významnými prieskumami „ekologického charakteru“ boli Prieskum ochrany lesa a Melioračný prieskum.

Nevyhnutnou súčasťou mnohých zisťovaní v rámci dlhodobého monitoringu lesov sú analýzy jednotlivých zložiek lesných ekosystémov s určenou periodicitou (pôda, depozície, pôdny roztok, opad a asimilačné orgány). Výsledky chemických a fyzikálnych analýz rôznych typov vzoriek sú potrebné aj vo väzbe na NIML a ďalšie zisťovania spojené s hodnotením lesného stanovišťa, jeho úrodnosti, kontaminácie, zásobami uhlíka čo potrebou hnojenia. Tieto analýzy sa vykonávajú v Centrálnom lesníckom laboratóriu (CLL) NLC.