ForestPortal » Les pre verejnosť » Zaujímavosti z lesa » Je les len o produkcii dreva?
+421 45 53 14 111
zaujimavosti

Je les len o produkcii dreva?

Foto: Ľubomír VOJTEK

Les je komplexný ekosystém a jeho „dedičstvo,“ mnohoraké funkcie, služby a prínosy pre spoločnosť je možné rozdeliť do 3 hlavných oblastí:

  • Produkčný aspekt lesov – zdroj potravín a surovín (najmä drevná hmota);
  • Ekologický aspekt – zdroj biodiverzity, vzájomné interakcie s neživými zložkami životného prostredia – voda, vzduch, pôda – ochranná funkcia (erózia pôdy, povodne, deflácia), atď.;
  • Sociálny aspekt – využívanie lesných území na rekreáciu a oddych, poznanie kultúrneho dedičstva našich predkov, história území, duchovné a estetické hodnoty.

Lesy tiež pomáhajú udržiavať zdravotný stav akvatických ekosystémov a sú spoľahlivou zásobárňou čistej vody a to vďaka ich schopnosti filtrovať z vody škodliviny a znečisťujúce látky. Podstatnou mierou tiež prispievajú k znižovaniu rizika pôdnej erózie, znižujú množstvo  sedimentov zachytených v rezervoároch pitnej vody a nebezpečenstvo výskytu zosuvov pôdy a povodní. Aj keď lesy samotné sú tiež „konzumentmi“ vody, zároveň svojou prítomnosťou zlepšujú stupeň infiltrácie vody do pôdy čím sa zároveň zlepšuje aj zásobovanie vodou podzemných zdrojov. Znižovanie lesnatosti území môže mať vážny negatívny dopad na kvalitu a objem vodných zdrojov a tým aj potravinovú bezpečnosť miliónov obyvateľov na celom svete.

Mnohorakosť funkcií lesov

Zdravé a vitálne lesy s primeraným stupňom ochrany a obhospodarované v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja sú schopné z dlhodobého hľadiska zabezpečovať celú škálu environmentálnych a ochranných funkcií. Medzi najdôležitejšie ochranné funkcie patria:

  • Ochrana vodných zdrojov – vďaka zelenej hmote nadzemných orgánov, zbrázdenej kôre stromov a značnému množstvu opadanky sú stromy a lesy schopné znižovať rýchlosť povrchového odtoku vody zo zalesnených území a zvyšovať množstvo zrážkovej vody vsiaknutej do pôdy. Najmä v suchých oblastiach stromy podstatnou mierou prispievajú k zadržovaniu vody aj z horizontálnych zrážok (napr. hmla), čím sa zvyšuje dostupnosť a zásoba vody v takýchto ekosystémoch. Vďaka tejto schopnosti môžu byť aj v arídnych oblastiach zásoby vody v pôde dostatočné na to, aby tam aj napriek často veľmi nepriaznivým podmienkam určité druhy stromov prežívali. Obmedzovaním erózie lesy tiež prirodzenou formou zvyšujú čistotu prírodných  vôd v danom území.
  • Ochrana pôdy – zapojené koruny stromov znižujú rýchlosť vetra zatiaľ čo podzemná spleť koreňov stabilizuje pôdu. Vďaka uvedeným vlastnostiam je les ako taký schopný účinne znižovať nebezpečenstvo výskytu veternej a vodnej erózie, zosuvov pôdy, skalných zrútení, lavín, povodní (pomalší povrchový odtok zo zalesnených území, koncentrácia vody v pôde) a veľmi nebezpečnej brehovej erózie. Aby les mohol plniť všetky tieto funkcie, je pri jeho obhospodarovaní potrebné využívať primerané hospodárske opatrenia a metódy, ktorých výsledkom nie je obnaženie lesných pôd. Odlesňovanie území vedie k zvýšenému povrchovému odtoku zrážkových vôd, vymývaniu živín z pôd, narušeniu až znehodnoteniu vlastností pôd, nárastu erózie čo v konečnom dôsledku môže vyústiť do vzniku púští.
  • Zmierňovanie miestnych klimatických výkyvov a znižovanie dopadu skleníkových plynov na životné prostredie – lesy majú svojou prítomnosťou v území schopnosť ovplyvňovať silu vetra a pohyb vzdušných más ako aj schopnosť zadržiavať pevné aj plynné znečisťujúce látky v ovzduší. Lesy majú jednoznačne pozitívny ochranný vplyv na susediace ľudské sídla a najmä poľnohospodársky využívané pozemky. Táto ich vlastnosť sa vo veľkej miere využíva pri ochrane sídiel, najmä ak sa nachádzajú v susedstve priemyselných zón, a pre potreby obhospodarovania prímestských lesných zón.
  • Ochrana prirodzených biotopov a biologickej diverzity – lesy vytvárajú prostredie vhodné na existenciu mnohých druhov fauny a flóry. V závislosti od ich zdravotného stavu, vitality a v neposlednom rade aj spôsobu hospodárenia alebo ochrany sú si lesy schopné vďaka vnútorným ekologických procesom a mechanizmom zabezpečiť trvalosť svojej existencie. V prírodným podmienkach evolučný vývoj postupne smeruje k vytvoreniu vyváženého systému, ktorý je optimálne prispôsobený miestnym klimatickým a fyziogeografickým podmienkam. V Európe takmer polovica papradí a kvitnúcich rastlín nachádza svoj domov v lesoch. Vďaka svojej rozlohe a diverzite rôznych štruktúr sa lesy vyznačujú najväčšou rozmanitosťou živočíšnych druhov zo všetkých ekosystémov. Schopnosť lesov poskytovať domov iným formám živých organizmov podstatnou mierou závisí  na ich štruktúre, drevinovom zložení  a hustote. Zmiešané lesy napr. poskytujú lepšie podmienky na existenciu rastlinných a živočíšnych druhov ako monokultúry (porasty tvorené len 1 drevinou). Túto skutočnosť si je dôležité uvedomiť pri zakladaní plantáží alebo pestovaní a obhospodarovaní výrazne pozmenených lesných ekosystémov.
  • Rekreačná a ostatné sociálne funkcie lesov: Tieto funkcie nadobudli na význame najmä v priebehu posledných 50 rokov. V blízkosti urbanizovaných celkov a veľkých miest došlo k nevídanému rozmachu turistických a rekreačných zariadení a centier oddychu, ktoré doslova  „profitujú“ z blízkosti lesného prostredia. V mnohých regiónoch sa stalo módou kupovať si chalupy v blízkosti lesov ako pokus majiteľov uniknúť pred stresom a starosťami bežného života do prírody. Obhospodarovanie lesných porastov v takýchto územiach by malo byť preto orientované aj na uspokojovanie potrieb obyvateľstva vyplývajúcich z rekreačného využívania daných oblastí. Pestovné a hospodárske opatrenia v lesoch v blízkosti rekreačných zón by mali do určitej miery zohľadňovať aj nároky na atraktívnosť ako aj druhovú a štrukturálnu diverzifikovanosť porastov.
  • Kultúrny a duchovný rozmer lesov – v mnohých krajinách lesy aj v súčasnej dobe predstavujú výrazný aspekt kultúrneho a duchovného dedičstva a ako také plnia kultúrnu a náboženskú funkciu. Preto by snahy o záchranu tropických lesov, severských lesov a posledných zachovaných zvyškov pôvodných lesov mierneho pásma s celou plejádou ohrozených druhov rastlín a živočíchov nemali byť namierené len na zachovanie ich štruktúr a biologickej diverzity, ale aj na zachovanie tradičných väzieb a zvykov pôvodných obyvateľov naviazaných na tieto ekosystémy, pre ktorých tieto poskytujú často jediný zdroj obživy.

 Lesy a ich mnohoraké funkcie

Ekologické funkcie

 

REGULAČNÉ funkcie

KLÍMA
Teplota– zmierňovanie extrémov (albedo, evapotranspirácia, a pod.)
Vlhkosť vzduchu– zmierňovanie extrémov (evapotranspirácia, a pod.)
Zloženie atmosféry– vyrovnávacia funkcia (kolobeh uhlíka, atď.)
Atmosferické zrážky– stimulácia zrážkovej činnosti ( zvyšovanie objemu zrážok, vlhkosti vzduchu, kondenzácia hmly, atď.)
Vietor– ochrana pred pôsobením vetra a veternej erózie (zelené bariéry chránia polia a budovy, zmiešané lesy a pastviny stabilizujú mikroklimatické podmienky v oblasti, nerovnosť terénu znižuje rýchlosť vetra, vegetácia stabilizuje duny, a pod.)
KVALITA OVZDUŠIA
Udržiavanie čistoty– zachytávanie znečisťujúcich látok, „recyklácia“ vzduchu, rozptyl esencií a prchavých látok v ovzduší
VODNÉ SYSTÉMY 
Regulácia nárastu hladiny vôd– znižovanie povrchového odtoku, zvyšovanie objemu zachytávaných zrážok v horských oblastiach
Udržiavanie „nízkej“ úrovne hladiny vôd– infiltrácia nadmerných zrážok, vytváranie zdrojov pitnej a úžitkovej vody, atď.
KVALITA VODY
Udržiavanie čistoty– zachytávanie znečisťujúcich látok, „recyklácia“ vody – filtrácia škodlivín
Ochrana povodí a zásobární vôd– znižovanie zdrojov znečistenia
Znižovanie obsahu sedimentov v tečúcich vodách 
PÔDA
Znižovanie rozptýlenej erózie– ochrana pre pôsobením dažďa,  stabilizácia pôdy
Znižovanie erózie v zraniteľných oblastiach– fyzikálna ochrana, redukcia povrchového odtoku
„Rekonštrukcia“ pôdy 

OCHRANNÉ funkcie

Ochrana pred pôsobením prírodných faktorov– prívalové dažde, náhly vzostup hladiny vodných tokov, lavíny, zosuvy pôdy, padajúce skaly
Protihluková bariéra– znižovanie hladiny hluku

Funkcia ZACHOVANIA BIOLOGICKEJ DIVERZITY

Zachovanie súčasnej diverzity– ochrana na všetkých úrovniach (genetická, druhová a ekosystémová)
Zachovanie miestnej diverzity pre budúcnosť– ochrana „evolučného“ potenciálu
Zachovanie diverzity pre potreby krajinného plánovania v budúcnosti

– zachovávanie biokoridorov a vzájomných väzieb

– princíp dynamickej ochrany prírody – vytváranie siete lesných území

 

Ekonomické funkcie

PRODUKČNÁ funkcia

DREVO 
Drevo na priemyselné využitie

– materiálna podpora ostatným funkciám

– drevo na stavebné a priemyselné účely

– priemyselne spracované produkty z dreva; rezivo, výroba nábytku, tesársky materiál, rámy, palety, papier, lepenka, kartóny,  a pod.

Palivové drevo

– priemyselné využitie;

– domáca spotreba (vykurovanie, varenie).

OSTATNÉ SUROVINY Z LESA
Chemické zlúčeniny na báze dreva

– esencie, živice, prírodné ochucovacie látky (jahody, sladké drevo);

– rôzne chemické zlúčeniny;

– tanín, latex;

– organické zlúčeniny používané vo vinohradníctve (produkcia sudov).

Ostatné chemické zlúčeniny získavané z lesných ekosystémov

– aromatické látky, rastliny využívané pre medicínske účely;

– zlúčeniny využívané v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Divina

– zdroj potravy;

– poľovníctvo a iné aktivity na voľný čas.

Korok a kôra– izolačný materiál, korkové zátky, taníny, a pod.
Okrasné rastliny

– produkcia špecifických produktov: vianočné stromčeky, vetvy;

– využiteľné zvyšky po vyvetvovaní, čačina;

– priama produkcia produktov (cesmína, krušpán, a pod.)

Ďalšie nedrevné lesné produkty– zber pre domáce alebo komerčné využitie (huby, lesné plody, gaštany, med, kvety, atď.)

ČINNOSTI A SLUŽBY

Prostredie na rekreáciu a zdroj výživy

– divo rastúce formy rastlín;

– domáce druhy rastlín: špeciálne spôsoby pestovania, pastva.

Rezerva pozemkov a pôdy

– poľnohospodárske pozemky a zdroje nerastných surovín ( tropické lesy, tajga);

– urbanizácia, výstavba komunikácií.

Poľovníctvo– poľovné práva.
Cestovný ruch, aktivity na voľný čas– turistika, športový rybolov, orientačný beh, atď.
Krajinárske plánovanie

– zdroj zamestnanosti;

– príspevok k rozvoju vidieka;

– tvorba vidieckej infraštruktúry

Sociálne funkcie

KRAJINOTVORNÁ funkcia

Vidiecka krajina– tvorba krajiny: striedanie štruktúr-otvorené/zapojené plochy, hustota vegetácie, objem biomasy, atď.
Urbanizovaná krajina (zelené plochy, vegetácia)– skrášlenie priemyselnej krajiny.

REKREAČNÁ funkcia

Relaxácia -oddych

– využívanie zariadení pre návštevníkov;

– únik z reality každodenného života, hľadanie kľudu, ticha, čistého vzduchu, pocit slobody.

Relaxácia – šport

– veľké množstvo rôznych možností na letné aj zimné športové aktivity;

– poľovníctvo, rybárstvo.

Relaxácia -kultúrne vyžitie

– objavovanie kultúrnych hodnôt v prírodnom prostredí;

– umelecké aktivity – fotografovanie, maľovanie v prírode, atď.

Ekoturistika 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA funkcia

Verejná informovanosť

Zdroj informácií:

– prostredníctvom kontaktu medzi lesníkmi a verejnosťou;

– poriadaním podujatí ( návštevy so sprievodcom, dni otvorených dverí, programy pre deti a školy, atď.)

Výchova mladej generácie k eko-občianstvu

– poriadanie výchovno-vzdelávacích aktivít pre školy v lese;

– integrácia základných vedomostí o lese do vzdelávacích programov na školách;

– spolupráca medzi lesníkmi a učiteľmi.

KULTÚRNA funkcia

História

– cez generácie vytvára prepojenie medzi lesom a človekom;

– ochrana archeologických nálezísk a historických monumentov;

– poznatky o vývoji lesov v danej oblasti – využívanie dendrochronológie, datovanie uhlíkovou metódou, peľové analýzy, atď.

Mýty spojené s lesom

– symbolika;

– predstavivosť.

Estetické a duchovné hodnoty– inšpirácia (hudba, literatúra, maľba –  témy, výjavy, design, farby, tvary, a pod.)

SOCIÁLNA funkcia v pravom slova zmysle

Životná úroveň populácií– kvalita životného prostredia, rozvoj vidieka, zamestnanosť, „únik“ od reality všedného dňa, atď.
Krajinárske plánovanie 

 

Zdroje:
www.fao.org (Protective and Environmental Functions of Forests – pdf dokument)
EUROPE AND THE FOREST – A reference model…
www.europarl.europa.eu​