+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Voda v lese

Drobná úprava vodného toku v spodnej časti Tichej doliny vo Vysokých Tatrách. Smreky vyvrátené vetrovou kalamitou 2004 boli ponechané kvôli ochrane prírody. Stromy zasahujúce do koryta toku boli z bezpečnostných dôvodov odstránené (Tichá dolina, 28/6/2007). Foto: Matej Schwarz

Voda od nepamäti zohrávala kľúčovú úlohu pri formovaní krajiny a vývoji ľudskej spoločnosti. Množstvo vody a jej prúdenie krajinou významne ovplyvnili formovanie reliéfu terénu a mozaikovitosť vegetačného krytu v konkrétnom území. Dostupnosť vody a jej kvalita zásadne ovplyvnili proces osídľovania území, lokalizáciu starovekých obchodných ciest, formy využívania územia a pod. Na druhej strane, nároky ľudskej civilizácie na zdroje vody výraznou mierou ovplyvnili všetky aspekty kolobehu vody v krajine, vrátane jej množstva, kvality, dostupnosti a formy jej výskytu. Vzťah medzi človekom a vodou je teda vzťahom vysoko interaktívnym a mnohostranným. 

Je všeobecne známe, , že práve lesy jedným sú jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kolobeh vody v krajine. Na Slovensku sa veľká časť človekom využívanej vody nachádza v oblastiach s vysokou lesnatosťou a je dopĺňaná takmer výlučne zrážkami. Výnimkou sú nížiny, ktorých podzemné vody vytvárajú rieky pritekajúce z veľkých vzdialeností, v prípade Dunaja z území mimo nášho štátu. V prípade zrážkovej vody les (spolu s pôdou) funguje ako rozhranie, ktoré rozhoduje, aká časť vody sa znova odparí, aká časť prenikne do podzemných pôd alebo odtečie vodnými tokmi. Okrem toho les významne pomáha udržať povrchovú vodu čistú a vhodnú na využitie.