Informácie o lesoch

Výchova porastu

Výchovou porastu rozumieme súbor pestovných opatrení, ktorými usmerňujeme rast a vývoj stromov v poraste v období, keď tieto reagujú a prispôsobujú sa uvedeným opatreniam. Pestovný zásah do porastu sleduje vždy určitý zámer a uskutočňuje sa prevažne formou rubu. Rub znamená vždy redukciu počtu  stromov v poraste. Z porastu sa vyberajú jedince, ktoré svojimi vonkajšími znakmi, resp. svojim postavením nezodpovedajú požiadavkám lesného hospodára.
Pestovné ruby sa rozdeľujú podľa toho, na ktorý úsek života porastu sa vzťahujú resp. čo chceme týmito rubmi dosiahnuť. Ruby sa delia na výchovné, obnovné a výberkový rub.
Výchovné ruby sa uskutočňujú v porastoch mladého a stredného veku. Zameriavajú sa na vyformovanie štruktúry porastu a zlepšenie kvality ostávajúcich stromov. Výchovné ruby sú viazané na holorubný a podrastový hospodársky spôsob a ich formy. Vo väzbe na rastové fázy porastu rozlišujeme:
 1. Starostlivosť o nárasty a kultúry
  Cieľom je zachovanie čo najväčšieho počtu jedincov cez podporu ich výškového rastu, doplňovanie jedincov a elimináciu faktorov, ktoré spôsobujú ich hynutie alebo poškodenie (zver, burina, poškodenie ťažbou a pod.).
 2. Výchova mladín
  Výchova mladín sa z hľadiska drevinovej skladby môže uskutočňovať plecími rubmi, prerezávkami a prečistkami.
 3. Prebierky (výchova žrďkovín a žrďovín)
  Jedná sa o ruby zamerané na usmerňovanie stability, kvantitatívnej a kvalitatívnej štruktúry porastov v rastovej fáze žrďkovín a žrďovín.
 4. Uvoľňovacie prebierky (presvetľovanie)
  Jedná sa o ruby zamerané na zvýšenie prírastkových schopností porastov cez zvýšenie osvetlenia korún a uvoľňovaním najkvalitnejších zložiek porastu. Toto opatrenie je zároveň nástrojom postupnej prípravy porastu na prirodzenú obnovu.
Obnovné ruby sa uskutočňujú v závere produkčnej doby porastu a sledujú jeho obnovné zabezpečenie cestou prirodzenej obnovy.
Výberkový rub je nástroj  na usmerňovanie rastu výberkového lesa.
Okrem pestovných rubov existujú pestovné zásahy, ktoré sú zameranú na úpravu tvaru kmeňa alebo koruny produkčne a funkčne žiadúcich stromov. Patria k nim orez a vyvetvovanie.
Orez je opatrenie, ktorého cieľom je zlepšiť tvar kmeňa resp. koruny, rast a odolnosť perspektívnych jedincov, ktoré budú tvoriť budúcu produkciu porastu v jeho rubnom veku.
Vyvetvovanie je orezávanie suchých a zelených vetví zo stojacich živých stromov po celom obvode do určitej výšky s cieľom zvýšenia tvorby bezhrčatého akostného dreva.
Hlavné úlohy pri výchove porastov:
 1. úprava drevinového zloženia (zastúpenie a rozmiestnenie drevín)
 2. úprava priestorového usporiadania stromov v poraste
 3. zlepšenie kvality porastu
 4. zvýšenie odolnosti porastu proti biotickým a abiotickým faktorom prostredí
 5. skrátenie produkčnej doby
 6. zlepšenie podmienok prostredia a ostatných funkcií lesa
 7. zlepšenie priaznivých vplyvov lesa
 8. príprava porastov na prevody, premeny a prebudovanie
 9. príprava podmienok pre obnovu porastu