+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Rekonštrukcie lesov

Rekonštrukcia lesa predstavuje systém opatrení, ktoré sú zamerané na zmenu štruktúry porastov. Uplatňuje sa v lesoch, ktoré boli dlhodobou zámernou činnosťou človeka výrazne zmenené a stali sa málo produktívnymi resp. bola výrazne znížená ich hlavná funkcia.
 
K rekonštrukciám lesa patria:
  1. Premena – podstatná zmena drevinového zloženia (druhovej skladby)
  2. Prevod – zmena hospodárskeho tvaru lesa
  3. Prebudova – zmena hospodárskeho spôsobu
 
1. Premeny
Premeny sa uplatňujú hlavne v stanovištne nevhodných monokultúrach, hlavne smrekových a borovicových. Premeny sú nutné predovšetkým z biologicko-produkčných a funkčných dôvodov. Značná časť smrekových monokultúr sa v dôsledku kalamít nedožije rubného veku  a tak sa nielenže nevyužije ich produkčný potenciál, ale nevrátia sa ani náklady vynaložené na hospodárenie. Cieľom je vytvoriť zmiešané porasty so zastúpením pôvodných stanovištne vhodných drevín. Premeny sú náročné na časové a priestorové plánovanie.
 
2. Prevody
Hlavným motívom na prevody sú ekonomické a vodohospodárske dôvody. Najčastejšie sa jedná o prevody výmladkových lesov na lesy vysokokmenné resp. združené alebo prevody združených lesov na lesy vysokokmenné.
 
3. Prebudovy
Hlavným dôvodom na prebudovy je snaha dokonalejšie a čo najhospodárnejšie využiť produkčné predpoklady lesov. Dôvodom tiež býva snaha zvýšiť ekologickú stabilitu lesov a následne zvýšiť biodiverzitu lesného ekosystému. Každá prebudova je dlhodobý proces a realizuje sa postupne. V praxi sa uplatňuje prebudova z holorubného hospodárskeho spôsobu na podrastový hospodársky spôsob a prebudova na výberkový les.