+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Rastové fázy lesa

Rastové fázy lesného porastu predstavujú rozdielne dlhotrvajúce úseky života porastu, ktoré sa vyznačujú:
 • rovnakými hlavnými znakmi vonkajšieho vzhľadu
 • rovnakými vnútornými biologickými vlastnosťami
 • rovnakými pestovnými opatreniami
 
V počiatočných fázach vývoja porastu sú rastové fázy rozlíšené podľa vzniku porastu. Pre pestovné účely sa rozlišujú nasledovné rastové fázy:
 • nálet alebo založená kultúra
 • nárast alebo zabezpečená kultúra
 • mladina (húština)
 • žrďkovina
 • žrďovina
 • dospievajúca kmeňovina
 • dospelá kmeňovina
 
Nálet je prvá rastová fáza porastu, ktorý vznikol prirodzenou generatívnou obnovou. Je tvorený semenáčikmi a staršími jedincami, ktorých stredná výška neprekročila hranicu 50 cm.

Čerstvo vyklíčené semenáčiky hraba, javora horského a lipy
Foto: Ing. Matej SCHWARZ

Založená kultúra je prvá rastová fáza porastu, ktorý vznikol umelou obnovou, spravidla sadbou.
 
Nárast je druhá rastová fáza porastu, ktorý vznikol prirodzenou generatívnou obnovou pričom jedince dosiahli priemernú výšku 50 – 150 cm.
 
Zabezpečená kultúra je druhá rastová fáza porastu ktorý vznikol umelou obnovou, spravidla sadbou. Za zabezpečenú kultúru považujeme porast, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 • jeho drevinové zloženie odpovedá obnovnej drevinovej skladbe porastu
 • je adaptovaný na podmienky stanovišťa
 • nevyžaduje ochranné opatrenia voči burine. Ochranné opatrenia proti zveri sú spravidla nutné.

Nárasty a kultúry sa postupne zapájajú a začínajú plniť funkcie lesa
Foto: Ing. Vojtech KOMINKA

Jedince, ktoré prekročia strednú výšku porastu nad 150 cm prechádzajú do rastovej fázy mladiny (húštiny). Táto rastová fáza trvá až do dosiahnutia strednej hrúbky porastu 5 cm. Mladina sa považuje za najdôležitejší úsek v živote porastu. Pri väčšine našich drevín v tejto fáza kulminuje výškový prírastok. Pestovné opatrenia vykonávané v tejto fáze sa nazývajú prečistka.

Ihličnaté a listnaté húštiny vytvorené maloplošnou podrastovou obnovou
Foto: Ing. Vojtech KOMINKA

Buková mladina   Foto: Ing. Ladislav KOČIK

Ďalšou rastovou fázou porastu je žrďkovina, ktorá  je vymedzená priemernou hrúbkou 5 – 12 cm. V tejto fáze kulminuje hrúbkový prírastok. Pestovné opatrenia vykonávané v tejto fáze majú charakter prebierky.
 
Ďalším hrúbkovým a výškovým rastom porast prechádza do rastovej fázy žrďoviny. Táto je vymedzená strednou hrúbkou  13 – 19 cm. V tomto úseku života porastu aj napriek znižovaniu výškového prírastku pretrváva intenzívny hrúbkový prírastok, takže pri väčšine našich drevín v tejto fáze dochádza k vrcholeniu objemového prírastku. Pestovné opatrenia vykonávané v tejto fáze majú charakter prebierky.
 
Po dosiahnutí strednej hrúbky 20 cm  sa porast dostáva do fázy dospievajúcej resp. tenkej kmeňoviny. Uvedenej dimenzie dosahujú porasty našich drevín obyčajne po prekročení polovice rubnej doby (50 – 60 rokov). Pri uvedenej strednej hrúbke naše dreviny prakticky začínajú pravidelne plodiť semeno. V tejto fáze je základným pestovným opatrením uvoľňovacia prebierka (tzv. presvetľovanie).
 
Z pohľadu pestovných opatrení vo vývoji porastu je poslednou rastovou fázou dospelá kmeňovina, ktorá sa vylišuje od strednej hrúbky 36 cm (stredná hrúbka sa meria vo výške 1,3 metra nad zemou). Kvalitatívne sa vyznačuje plnou plodnosťou drevín a základné pestovné opatrenie, ktoré sa v tejto rastovej fáze porastu uskutočňuje je obnova.