+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Hospodárske tvary lesa

1. Vysoký (semenný) les

Tento tvar lesa je najdôležitejší z hľadiska produkcie dreva ako aj z hľadiska ostatných funkcií, ktoré má les plniť. Lesné porasty vznikajú zo semena sejbou a sadbou semenáčikov a sadeníc (umelou obnovou) alebo prirodzenou obnovou bez vplyvu človeka. Vysoký les sa spravidla vyznačuje dlhým produkčným obdobím a minimálne 90 – 100 ročnou rubnou dobou (až 300 rokov pri dube). Charakterizuje ho intenzívna výchova a z hľadiska produkcie  vysoký podiel kmeňového dreva. Zásoba drevnej suroviny v rubnom veku sa pohybuje od 350 – 1000 resp. 1200 m3 na ha v závislosti od drevinového zloženia porastu, produkčnej schopnosti pôd a stanovištných faktorov.

2. Výmladkový les

Výmladkový les je výsledkom vegetatívnej prirodzenej obnovy. Výmladkový les vzniká z pňových alebo koreňových výmladkov. Na optimálne využívanie výmladnosti sa rubné doby stanovili na 20 – 40 rokov. Výmladkové hospodárenie  je  historicky  starým  a  technicky  jednoduchým  spôsobom hospodáreniav lesoch. Pňové výmladky rastú rýchlejšie ako jedince, ktoré vznikli zo semena keďže výmladky majú od začiatku svojho rastu k dispozícii koreňovú sústavu pôvodného vyťaženého stromu a teda aj väčšiu zásobu minerálnych živín ako semenáčiky. Výškový a hrúbkový rast  vo výmladkovom lese vrcholí diferencovanie podľa drevín o 20 – 30 rokov skôr ako vo vysokokmennom lese. Vo výmladkovom lese sa produkuje veľké množstvo tenčiny a drevo má výrazne horšie technické vlastnosti (veľká hrčatosť). Výmladkový les značne minerálne vyčerpáva pôdu. Prevažná časť výmladkových lesov sa nachádza v južnej časti Slovenska, najviac na západnom Slovensku. Viac ako 70 % výmery výmladkových lesov tvoria štyri listnaté dreviny  – dub, dub cerový, agát  a hrab.

Výmladnosť – Buk obyčajný a Dub zimný – najsilnejšie z výmladkov okolo pňa sa postupne zmenia na netvárne kmene rastúce v trsoch

Výmladková jelšina a bučina
Fotografie: Ing. Matej SCHWARZ

3. Združený (stredný) les

Združený les je kombináciou výmladkového lesa a vysokého lesa na tej istej ploche. Takýto les historicky vznikal na miestach, kde sa roľníci snažili diferencovane obhospodarovať krajinu.  Vedľa seba tu rastú jedince, ktoré vznikli zo semena a koreňovou resp. pňovou výmladnosťou. Takýto les  má typickú dvojvrstevnatú štruktúru. V porovnaní s výmladkovým lesom má združený les niekoľko výhod. Predovšetkým je to väčšia produkcia hrubých sortimentov, lepšie plnenie ostatných funkcií lesa, najmä vodohospodárskej a pôdoochrannej. V súčasnosti je tento typ lesa na Slovensku veľmi zriedkavý.