+421 45 53 14 111

Pôdohospodársky poradenský systém

Členské štáty EÚ boli v zmysle nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 povinné od 1. januára 2007 zriadiť poradenský systém pre pôdohospodárov – Pôdohospodársky poradenský systém (PPS).

Platná legislatíva definuje PPS ako systém poradenských služieb pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktorým sa zabezpečuje prenos výsledkov vedy a výskumu do praxe s cieľom zlepšiť hospodárenie poľnohospodárskych podnikov a podnikov lesného hospodárstva pri súčasnom dodržaní požiadaviek na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

Na základe delegovaných právomocí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je Agroinštitút Nitra, š. p. spolu s Národným lesníckym centrom dôležitým organizačným prvkom PPS. Zabezpečujú odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov na výkon činnosti prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov, proces certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR  koordináciu a rozvoj informačného a komunikačného prostredia poradenského systému na získavanie, spracovanie a šírenie autorizovaných informačných zdrojov, odborne orientovaných databáz a informačných databázových systémov (www.agroporadenstvo.sk a www.forestportal.sk).

Centrálny register pôdohospodárskych poradcov (CRPP) SR je menný zoznam certifikovaných pôdohospodárskych poradcov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.
Je verejne prístupný na webovej stránke správcu CRPP – www.agroinstitut.sk, ktorý z poverenia ministerstva zodpovedá za jeho vedenie, udržiavanie a aktualizáciu.

Zverejnený katalóg poradenských produktov pre záujmovú oblasť lesníctva sa nachádza na:  http://agroinstitut.sk/sk/katalog-poradenskych-produktov/

Zákon č. 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie č. 1306/2013 – Hlava III. článok 12 až 15
Smernica o certifikácii poradcov a vedení Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR
Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do PPS SR
Príloha č. 5 Schéma vzdelávania pôdohospodárskych poradcov-aktualizácia
Príloha č.6 Metodika na spracovanie projektu
Príloha č.7 Výkaz o činnosti poradcu
Príloha č.8 Registrácia vzdelávacích aktivít

Informácie a prípadné aktualizácie výzvy č. 39/PRV/2019 sú dostupné na: https://www.apa.sk/39-prv-2019

Príloha k výzve: Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov (MSP)

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                 045/5314 345

                                  poradenstvo@nlcsk.org