ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Podpora LH » Fondy EÚ » Podpora z iných zdrojov » Operačné programy na národnej úrovni
+421 45 53 14 111

Operačné programy na národnej úrovni

 
 • Operačný program kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Globálnym cieľom operačného programu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Projektové opatrenia OP KŽP umožňujú vlastníkom a obhospodarovateľom lesa získať finančné prostriedky na:

 • zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy NATURA 2000,
 • monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu,
 • zabezpečenie spojitosti vodných tokov,
 • preventívne opatrenia na ochranu pre povodňami,
 • výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení na báze fosílnych palív,
 • zlepšenie stavu biotopov a druhov, obnovu poškodených ekosystémov a ich služieb, s cieľom obnoviť, alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov mimo chránených území,
 • zachovanie a obnova priaznivého stavu mokradí, – vytváranie remízok a líniová výsadba stromov spájajúcich biokoridory (výlučne z pôvodných druhov drevín),
 • a pod.

Bližšie informácií k OP KŽP nájdete na tomto mieste.

 • Program LIFE 2021-2027

Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre oblasť životného prostredia a ochrany klímy. Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na udržateľné, obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie a odolné proti zmene klímy, s cieľom chrániť, obnovovať a zlepšovať kvalitu životného prostredia vrátane vzduchu, vody a pôdy, zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a bojovať proti degradácii ekosystémov, okrem iného aj prostredníctvom podpory realizácie a riadenia sústavy Natura 2000, čím sa prispeje k udržateľnému rozvoju.

Štruktúra Programu LIFE 2021-2027 je nasledovná:

 1. Oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
 2. podprogram „Príroda a biodiverzita“;
 3. podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života“
 1. Oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
 2. podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“;
 3. podprogram „Prechod na čistú energiu“

Bližšie informácie o Programe LIFE 2021-2027 nájdete na tomto mieste

 • Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Plán obnovy a odolnosti je časovo ohraničený mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a je kľúčovým nástrojom iniciatívy NextGenerationEU.

Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť hlavných priorít:

 • zelená ekonomika
 • kvalitné vzdelávanie
 • veda, výskum a inovácie
 • lepšie zdravie
 • efektívna verejná správa a digitalizácia

Z pohľadu vlastníka a obhospodarovateľa lesa je podpora sústredená v piatom kľúčovom komponente 5. Adaptácia na zmenu klímy v rámci priority „Zelená ekonomika“.

Bližšie informácie o Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky nájdete na tomto mieste.

 • Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH)

V súvislosti s podporou diverzifikácie lesníctva sa môžu obhospodarovatelia lesa uchádzať o finančné prostriedky za podmienky v prípade, že sú novými alebo existujúcimi subjektmi v oblasti akvakultúry a spracovanie rýb.

Hlavným cieľom je podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry (chovu rýb) a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ.

Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieť najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, a podobne.

Bližšie informácií k OP RH nájdete na tomto mieste.