ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Podpora LH » Fondy EÚ » Podpora z iných zdrojov » ­­Komponent 5. Adaptácia na zmenu klímy
+421 45 53 14 111

Komponent 5. Adaptácia na zmenu klímy


Realizáciou tohto komponentu (adaptačné reformy a investície) sa má zvýšiť dlhodobá odolnosť ekosystémov v krajine ako reakcia na zmeny klímy, a to rozširovaním bezzásahových častí chránených území a národných parkov s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciou vodných tokov a znižovaním vplyvu prírodných katastrof. V prípade vlastníkov a obhospodarovateľov lesa je možné sa uchádzať o podporu v rámci investícií Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity. Cieľom investície je ochranou ekosystémov zabezpečiť dlhodobo udržateľný príspevok ekosystémov k adaptácii na zmenu klímy a zmiernenie jej dôsledkov (zmierňovanie povodní, prevencia pred suchom).