+421 45 53 14 111

Fondy EÚ

Predstavujú finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú určené na podporu, rozvoj a zníženie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi EÚ. Ich hlavným cieľom je podpora vytvárania pracovných miest, konkurencieschopnosti regiónov, ekonomického rastu a udržateľného rozvoja. Podpora sa realizuje prostredníctvom projektov a žiadostí o priame podpory.

Členským krajinám EÚ je poskytovaná podpora prostredníctvom týchto piatich fondov EÚ:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR);
  • Európsky sociálny fond (ESF);
  • Kohézny fond;
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV);
  • Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Na území Slovenska je možné čerpať finančné prostriedky zo  štrukturálnych fondov prostredníctvom ôsmich operačných programov a v príslušných prihraničných regiónoch aj z piatich programov cezhraničnej spolupráce.