Bližšie informácie približujúce samotný proces uchádzania sa o podporu prostredníctvom projektových podpôr

 

Projektové podpory sa realizujú prostredníctvom predkladania projektov (žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v rámci projektových opatrení PRV SR 2014 – 2022. Pre projektové podpory Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlasuje na www.apa.sk výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) z PRV. Vo vyhlásenej výzve sú stanovené podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku (napr. ako a kde podať, kto je oprávnený žiadateľ, aké sú oprávnené výdavky, kritériá pre výber projektov atď.). Žiadatelia sú povinní predložiť ŽoNFP so všetkými povinnými prílohami v súlade s podmienkami výzvy najneskôr do uplynutia termínu na predkladanie žiadostí. Po ukončení trvania výzvy PPA zaregistruje všetky podané žiadosti a vykoná administratívnu, formálnu a vecnú kontrolu podaných ŽoNFP. Následne PPA vydá rozhodnutie o schválení alebo neschválení ŽoNFP. V prípade rozhodnutia o schválení ŽoNFP je uzavretá medzi PPA a žiadateľom (prijímateľom) zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy. Prijímateľ pomoci prostredníctvom Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti. Podmienky podávania ŽoP definuje najmä zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. ŽoP je doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi uhrádzané finančné prostriedky z verejných výdavkov ktoré pozostávajú z príspevku z  EPFRV a zo štátneho rozpočtu.