ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Podpora LH » Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 » Neprojektové podpory » Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000
+421 45 53 14 111

Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000

 

Podpora je realizovaná prostredníctvom Podopatrenia 12.2. – Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok

Platba kompenzuje stratu príjmu v dôsledku znevýhodnenia vyplývajúceho z podmienok v 5. stupni ochrany. Príjemcovia podpory v rámci podopatrenia 12.2. Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok sú počas trvania záväzku povinní dodržiavať nasledovnú špecifickú podmienku záväzku – nezasahovať do lesného porastu a nepoškodiť vegetačný a pôdny kryt.

Prijímatelia: Platbu  v rámci sústavy Natura 2000 možno poskytnúť na základe žiadosti len žiadateľovi, ktorým je súkromný obhospodarovateľ lesa alebo združenie súkromných obhospodarovateľov lesov s právnou subjektivitou; súkromný obhospodarovateľ lesa je aj fyzická  osoba nepodnikateľ, ak spĺňa všetky náležitosti podľa nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z. a zákona o lesoch.

Aktuálne  informácie, právne predpisy, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje PPA na svojej internetovej stránke.