ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Ďalšie vzdelávanie » Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
+421 45 53 14 111

Vzdelávanie v oblasti prípravkov
na ochranu rastlín

Podľa § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej  starostlivosti v zmysle ktorého každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, ktorým je fyzická  osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo 66/2012-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní vzdelávacej aktivity a záverečného testu. Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.

  • Vedúci pracovníci v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02)
  •  Aplikátori v lesníctve (modul 04)

Termín:

15. február 2022 (online)
22. február 2022 (online)
29. marec 2022 (online)

Organizačné pokyny a žiadosť o účasť na odbornom vzdelávaní

Rozsah: 8 hodín

Cena kurzu: 50 € bez DPH

DPH: 10 €

CENA S DPH: 60 €

Kontaktná osoba:      Ing. Katarína Bugalová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
045/5314 262
rls@nlcsk.org

Vydanie duplikátu osvedčenia resp. certifikátu