+421 45 53 14 111

Učenie o lese

Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa je vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na poznanie lesného ekosystému a environmentálnej výchovy človeka k
dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Pri vzdelávaní účastníkov sa využívajú praktické aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia lesnej pedagogiky, bádateľské aktivity s využitím prírodného materiálu, prvky tvorivej dramatiky a projektového vyučovania. Takto umožňujú pochopiť a prehĺbiť si odborné informácie z ekológie lesa, lesníctva, poľovníctva, digitálnych informačných technológií, aktuálnych výsledkov lesníckeho výskumu, praxe a princípov trvalej udržateľnosti na príklade lesa.

Absolventi vzdelávania pomocou nadobudnutých vedomostí a zručností dokážu formulovať a dosiahnuť konkrétne ciele vzhľadom ku vzdelávacím potrebám rôznych cieľových skupín detí, vyplývajúce zo vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre predprimárne vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy. Učenie o lese otvára nové možnosti, ako priblížiť deťom témy týkajúce sa trvalého zachovania lesa, produktov a účinkov lesa pre človeka v súlade s prírode blízkym spôsobom hospodárenia v lese.

Cieľová skupina: učiteľ MŠ, učiteľ I. stupňa ZŠ, učiteľ profesijného rozvoja.

Rozsah vzdelávania: 45 hod.

Akreditácia: ,,Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania s evidenčným číslom 5/2021 – IV“ z februára 2021 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Minimálny počet účastníkov kurzu: 20.

Miesto realizácie: Zvolen.

Cena: Program finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Forma vzdelávania: prezenčná, s možnosťou kombinovanej formy (online prednášky/ prezenčne nácvik praktických zručností a aktivít lesnej pedagogiky).

Kontaktná osoba:       Ing. Eva Vakulová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 309

                                       eva.vakulova@nlcsk.org