+421 45 53 14 111

Sortimentácia dreva

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sortimentácie a manipulácie surového dreva. Poznať význam správnej sortimentácie pre vyťaženosť a speňaženie dreva, získať prehľad o dodávkach a cenách surového dreva, poznať náležitosti ťažby dreva vo väzbe na zisťovanie objemu dreva pred ťažbou, sortimentáciou, odvozom surového dreva a povinnosti hospodárskych subjektov, obchodníkov a prepravcov pri umiestňovaní dreva na vnútorný trh Európskej únie.

Účastníci absolvujú odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín, prakticky si vyskúšajú posudzovanie kvality dreva a triedenie sortimentov surového dreva na sklade.

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, účastník po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získa osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/ 2009Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Cena kurzu je 1200 € bez DPH za jednu vzdelávaciu aktivitu pri počte do 20 účastníkov prípadne dohodou (v závislosti odpočtu účastníkov a miesta konania).

Kontaktná osoba:       JUDr. Ing. Katarína
Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 345

                                       katarina.golianova@nlcsk.org