ForestPortal » 7. ministerská konferencia, Madrid 2015
+421 45 53 14 111

7. ministerská konferencia, Madrid 2015

25 years together promoting Sustainable Forest Management in Europe – 7. ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe

20-21. október 2015, Madrid, Španielsko

Madrid hostil v októbri 2015  dve FOREST EUROPE ministerské konferencie: 7. Ministerskú konferenciu o ochrane lesov Európe a Mimoriadnu ministerskú konferenciu, ktorá vzala na vedomie výsledky Medzivládnej vyjednávacej komisie pre Právne záväzný dohovor o lesoch (Legally Binding Agreement, LBA). Obe konferencie sa konali tesne po sebe.

Ministri zodpovedná za lesy (resp. nimi delegovaní zástupcovia) tu prijali rozhodnutia a rezolúcie týkajúce sa najnaliehavejších tém týkajúcich sa európskych lesov, napr. skvalitnenia sociálnych funkcií lesov a potenciálnej úlohy lesov v zelenej ekonomike, ochrany lesov v meniacom sa prostredí, potreby zaoberať sa globálnymi výzvami na regionálnej úrovni, ako aj budúceho smerovania FOREST EUROPE. Ministerské záväzky prijaté k týmto témam budú slúžiť ako rámec pre rozhodnutia prijímané v jednotlivých krajinách a podporia akcie na pan-európskej úrovni. 

Na záver konferencie  signatári prijali Madridskú ministerskú deklaráciu a dve rezolúcie, ako aj ministerské rozhodnutie o budúcom smerovaní procesu FOREST EUROPE. Výsledkom Mimoriadnej (Extraordinary) ministerskej konferencie bolo Ministerské rozhodnutie o pokračovaní rokovaní o LBA s termínom najneskôr do r. 2020.  

Madrid Ministerial Declaration  (Madridská ministerská deklarácia), ktorej súčasťou je Annex 1 to Madrid Ministerial Declaration: UPDATED PAN-EUROPEAN INDICATORS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT_ (Aktualizované pan-európske indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – slovenský preklad)

Madrid Ministerial Resolution 1: Forest sector in the center of Green Economy 

Madrid Ministerial Resolution 2: Protection of forests in a changing environment 

Madrid Ministerial Decision: The future direction of FOREST EUROPE 

Madrid Ministerial Decision(Mimoriadnej ministerskej konferencie)